Neem blijmoedig afscheid van het leven, zoals een rijpe olijf valt, die de natuur zegent en dankbaar is jegens de boom waaraan zij groeide


neem-blijmoedig-afscheid-van-het-leven-zoals-een-rijpe-olijf-valt-die-de-natuur-zegent-dankbaar-is-jegens-de-boom-waaraan-zij-groeide
marcus aureliusneemblijmoedigafscheidvanhetlevenzoalseenrijpeolijfvaltdiedenatuurzegentdankbaarisjegensboomwaaraanzijgroeideneem blijmoedigblijmoedig afscheidafscheid vanvan hethet levenzoals eeneen rijperijpe olijfolijf valtdie dede natuurnatuur zegentzegent enen dankbaardankbaar isis jegensjegens dede boomboom waaraanwaaraan zijzij groeideneem blijmoedig afscheidblijmoedig afscheid vanafscheid van hetvan het levenzoals een rijpeeen rijpe olijfrijpe olijf valtdie de natuurde natuur zegentnatuur zegent enzegent en dankbaaren dankbaar isdankbaar is jegensis jegens dejegens de boomde boom waaraanboom waaraan zijwaaraan zij groeideneem blijmoedig afscheid vanblijmoedig afscheid van hetafscheid van het levenzoals een rijpe olijfeen rijpe olijf valtdie de natuur zegentde natuur zegent ennatuur zegent en dankbaarzegent en dankbaar isen dankbaar is jegensdankbaar is jegens deis jegens de boomjegens de boom waaraande boom waaraan zijboom waaraan zij groeideneem blijmoedig afscheid van hetblijmoedig afscheid van het levenzoals een rijpe olijf valtdie de natuur zegent ende natuur zegent en dankbaarnatuur zegent en dankbaar iszegent en dankbaar is jegensen dankbaar is jegens dedankbaar is jegens de boomis jegens de boom waaraanjegens de boom waaraan zijde boom waaraan zij groeide

De natuurwetenschap beschrijft en verklaart de natuur niet alleen eenvoudig, zoals zij op zich is. Zij is veelmeer een onderdeel van de wisselwerking tussen natuur en onszelf -Werner Heisenberg
de-natuurwetenschap-beschrijft-verklaart-de-natuur-niet-alleen-eenvoudig-zoals-zij-op-zich-is-zij-is-veelmeer-een-onderdeel-van-de-wisselwerking
Dankbaar voor haar leven, verdrietig over haar afscheid -Onbekend
dankbaar-voor-haar-leven-verdrietig-over-haar-afscheid
Men moet van het leven scheiden zoals Odysseus van Nausica afscheid nam, meer zegenend dan verliefd. -Friedrich Nietzsche
men-moet-van-het-leven-scheiden-zoals-odysseus-van-nausica-afscheid-nam-meer-zegenend-dan-verliefd
In een slecht treurspel vraagt de toeschouwer zich bij de ongemotiveerde dood van de heldin af: 'Waaraan sterft zij nu eigenlijk?' Waaraan? Aan het vijfde bedrijf! -Gotthold Ephraim Lessing
in-een-slecht-treurspel-vraagt-de-toeschouwer-zich-bij-de-ongemotiveerde-dood-van-de-heldin-af-'waaraan-sterft-zij-nu-eigenlijk'-waaraan-aan-het
Men is wel geneigd te zeggen dat de appel niet ver van de boom valt, maar het bestaat toch niet dat de appel juist dezelfde boom wordt? -Louis Paul Boon
men-is-wel-geneigd-te-zeggen-dat-de-appel-niet-ver-van-de-boom-valt-maar-het-bestaat-toch-niet-dat-de-appel-juist-dezelfde-boom-wordt