Nergens bestaat een gemakkelijk pad naar vrijheid, en velen van ons zullen steeds op nieuw door een dal van schaduwen des doods moeten gaan voordat we de bergtop van onze verlangens bereiken


nergens-bestaat-een-gemakkelijk-pad-naar-vrijheid-velen-van-ons-zullen-steeds-op-nieuw-door-een-dal-van-schaduwen-doods-moeten-gaan-voordat-we-de
nelson mandelanergensbestaateengemakkelijkpadnaarvrijheidvelenvanonszullensteedsopnieuwdoordalschaduwendoodsmoetengaanvoordatwedebergtoponzeverlangensbereikennergens bestaatbestaat eeneen gemakkelijkgemakkelijk padpad naarnaar vrijheiden velenvelen vanvan onsons zullenzullen steedssteeds opop nieuwnieuw dooreen daldal vanvan schaduwenschaduwen desdes doodsdoods moetenmoeten gaangaan voordatvoordat wewe dede bergtopbergtop vanvan onzeonze verlangensverlangens bereikennergens bestaat eenbestaat een gemakkelijkeen gemakkelijk padgemakkelijk pad naarpad naar vrijheiden velen vanvelen van onsvan ons zullenons zullen steedszullen steeds opsteeds op nieuwop nieuw doornieuw door eendoor een daleen dal vandal van schaduwenvan schaduwen desschaduwen des doodsdes doods moetendoods moeten gaanmoeten gaan voordatgaan voordat wevoordat we dewe de bergtopde bergtop vanbergtop van onzevan onze verlangensonze verlangens bereiken

De kosten van de vrijheid is altijd hoog, maar de Amerikanen hebben die prijs altijd betaald. En een pad dat we nooit zullen kiezen is het pad van overgave of onderwerping. -John F. Kennedy
de-kosten-van-de-vrijheid-is-altijd-hoog-maar-de-amerikanen-hebben-die-prijs-altijd-betaald-en-een-pad-dat-we-nooit-zullen-kiezen-is-het-pad-van
Onze daden zijn onze goede en kwade engelen, onze noodlottige schaduwen, die ons steeds vergezellen -John Fletcher
onze-daden-zijn-onze-goede-kwade-engelen-onze-noodlottige-schaduwen-die-ons-steeds-vergezellen
We zouden onze verlangens moeten trainen om de weg naar onze dromen te laten zien -Henry S. Haskins
we-zouden-onze-verlangens-moeten-trainen-om-de-weg-naar-onze-dromen-te-laten-zien
We moeten leren inzien dat onze ware plicht altijd ligt in het verlengde van onze verhevenste verlangens -Randolph Silliman Bourne
we-moeten-leren-inzien-dat-onze-ware-plicht-altijd-ligt-in-het-verlengde-van-onze-verhevenste-verlangens
Filosofie is een kruispunt van vele wegen die van nergens naar nergens leiden -Ambrose Bierce
filosofie-is-een-kruispunt-van-vele-wegen-die-van-nergens-naar-nergens-leiden