Niemand zou kapitaal wagen in financiële ondernemingen, welker soliditeit niet beter gestaafd werd dan door dezelfde soort van praatjes, waaraan zoveel waarde gehecht wordt indien ze personen betreffen


niemand-zou-kapitaal-wagen-in-financië-ondernemingen-welker-soliditeit-niet-beter-gestaafd-werd-dan-door-dezelfde-soort-van-praatjes-waaraan-zoveel
multatuliniemandzoukapitaalwageninfinancileondernemingenwelkersoliditeitnietbetergestaafdwerddandoordezelfdesoortvanpraatjeswaaraanzoveelwaardegehechtwordtindienzepersonenbetreffenzou kapitaalkapitaal wagenwagen inin financiëlefinanciële ondernemingenwelker soliditeitsoliditeit nietniet beterbeter gestaafdgestaafd werdwerd dandan doordezelfde soortsoort vanvan praatjeswaaraan zoveelzoveel waardewaarde gehechtgehecht wordtwordt indienindien zeze personenpersonen betreffenniemand zou kapitaalzou kapitaal wagenkapitaal wagen inwagen in financiëlein financiële ondernemingenwelker soliditeit nietsoliditeit niet beterniet beter gestaafdbeter gestaafd werdgestaafd werd danwerd dan doordan door dezelfdedoor dezelfde soortdezelfde soort vansoort van praatjeswaaraan zoveel waardezoveel waarde gehechtwaarde gehecht wordtgehecht wordt indienwordt indien zeindien ze personenze personen betreffen

Kapitaal is geld, kapitaal is koopwaar. Door waarde te zijn, heeft het de occulte mogelijkheid verkregen om waarde aan zichzelf toe te voegen. Het brengt levend resultaat voort of, in het minste geval, legt gouden eierenKapitaal is geld, kapitaal is goederen. Op grond van het feit dat het waarde is, heeft het de mysterieuze eigenschap verworven om waarde aan zichzelf toe te voegen. Het brengt levende nakomelingen voort, of het legt tenminste gouden eierenIndien, door een wonderlijke ommekeer der moraal, kwaad goed werd, zou het toch noodlottig blijven voor geluk en gemoedsrustGeld is beter dan armoede, al was het maar om financiële redenenDat aan het doel van ondernemingen en aan de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van business frustratie en falenMen kan niemand beter maken dan door de rest van het goede, dat in hem is