Niet zij, die altijd het eerst aan zichzelf denken, zijn de ergste egoïsten, maar zij, die nooit aan anderen denken


niet-zij-die-altijd-het-eerst-aan-zichzelf-denken-zijn-de-ergste-egoïsten-maar-zij-die-nooit-aan-anderen-denken
peter siriusnietzijdiealtijdheteerstaanzichzelfdenkenzijndeergsteegoïstenmaarnooitanderendenkenniet zijdie altijdaltijd hethet eersteerst aanaan zichzelfzichzelf denkenzijn dede ergsteergste egoïstenmaar zijdie nooitnooit aananderen denkendie altijd hetaltijd het eersthet eerst aaneerst aan zichzelfaan zichzelf denkenzijn de ergstede ergste egoïstendie nooit aannooit aan anderenaan anderen denkendie altijd het eerstaltijd het eerst aanhet eerst aan zichzelfeerst aan zichzelf denkenzijn de ergste egoïstendie nooit aan anderennooit aan anderen denkendie altijd het eerst aanaltijd het eerst aan zichzelfhet eerst aan zichzelf denkendie nooit aan anderen denken

Er zijn mensen, die nooit over zichzelf praten; maar zij denken er des te meer aanZij die almaar drinken proeven nooit; zij die nooit denken, praten altijdEr is geen splitsing tussen mannelijk denken en vrouwelijk denken, er zijn op dat gebied alleen maar domme conventies van zijn en van denken en iedereen die ooit de moeite waard was, heeft er zich altijd aan onttrokkenZij, die weinig zaken aan hun hoofd hebben, zijn grote praters. Hoe minder de mensen denken, des te meer spreken zijTwee soorten schrijvers hebben talent; zij die denken en zij die doen denkenAls anderen aan je gaan denken, dan denken ze meteen aan je ongeluk, en aan niets anders