Niets is zo pikant, als zotte dingen met zo'n ernstig gezicht te behandelen, dat niemand opmerkt dat het maar een grap is


niets-is-zo-pikant-als-zotte-dingen-met-zo'n-ernstig-gezicht-te-behandelen-dat-niemand-opmerkt-dat-het-maar-een-grap-is
erasmusnietsiszopikantalszottedingenmetzo'nernstiggezichttebehandelendatniemandopmerkthetmaareengrapniets isis zozo pikantals zottezotte dingendingen metmet zo'nzo'n ernstigernstig gezichtgezicht tete behandelendat niemandopmerkt datdat hethet maarmaar eeneen grapgrap isniets is zois zo pikantals zotte dingenzotte dingen metdingen met zo'nmet zo'n ernstigzo'n ernstig gezichternstig gezicht tegezicht te behandelendat niemand opmerktniemand opmerkt datopmerkt dat hetdat het maarhet maar eenmaar een grapeen grap isniets is zo pikantals zotte dingen metzotte dingen met zo'ndingen met zo'n ernstigmet zo'n ernstig gezichtzo'n ernstig gezicht teernstig gezicht te behandelendat niemand opmerkt datniemand opmerkt dat hetopmerkt dat het maardat het maar eenhet maar een grapmaar een grap isals zotte dingen met zo'nzotte dingen met zo'n ernstigdingen met zo'n ernstig gezichtmet zo'n ernstig gezicht tezo'n ernstig gezicht te behandelendat niemand opmerkt dat hetniemand opmerkt dat het maaropmerkt dat het maar eendat het maar een graphet maar een grap is

Er zijn mensen die geloven dat alles wat je met een ernstig gezicht doet, verstandig is -G. C. Lichtenberg
er-zijn-mensen-die-geloven-dat-alles-wat-met-een-ernstig-gezicht-doet-verstandig-is
Als je een goede opvoeding hebt gehad betekent dat niet dat je geen saus morst aan tafel, maar wel dat je het niet opmerkt als een ander saus morst -Anton Tsjechow
als-een-goede-opvoeding-hebt-gehad-betekent-dat-niet-dat-geen-saus-morst-aan-tafel-maar-wel-dat-het-niet-opmerkt-als-een-ander-saus-morst
Alleen de passie is ernstig. Intellect is niet ernstig en is dat nooit geweest. Het is alleen maar een instrument waarmee je kan spelen, dat is alles -Oscar Wilde
alleen-de-passie-is-ernstig-intellect-is-niet-ernstig-is-dat-nooit-geweest-het-is-alleen-maar-een-instrument-waarmee-kan-spelen-dat-is-alles
Bekendheid betekent dat men je aanwezigheid opmerkt; beroemdheid dat men je afwezigheid opmerkt -Georges Wolinski
bekendheid-betekent-dat-men-aanwezigheid-opmerkt-beroemdheid-dat-men-afwezigheid-opmerkt
Fijngevoelige mensen kunnen beter verdragen, dat ze op zotte wijze worden gelaakt dan op zotte wijze geprezen -Abbé Roux
fijngevoelige-mensen-kunnen-beter-verdragen-dat-ze-op-zotte-wijze-worden-gelaakt-dan-op-zotte-wijze-geprezen