Niets is zo rijk als de onuitputtelijke weelde van de natuur. Ze toont ons alleen oppervlakken, maar ze is miljoenen meters diep


niets-is-zo-rijk-als-de-onuitputtelijke-weelde-van-de-natuur-ze-toont-ons-alleen-oppervlakken-maar-ze-is-miljoenen-meters-diep
ralph waldo emersonnietsiszorijkalsdeonuitputtelijkeweeldevannatuurzetoontonsalleenoppervlakkenmaarzemiljoenenmetersdiepniets isis zozo rijkrijk alsals dede onuitputtelijkeonuitputtelijke weeldeweelde vanvan dede natuurze toonttoont onsons alleenalleen oppervlakkenmaar zeze isis miljoenenmiljoenen metersmeters diepniets is zois zo rijkzo rijk alsrijk als deals de onuitputtelijkede onuitputtelijke weeldeonuitputtelijke weelde vanweelde van devan de natuurze toont onstoont ons alleenons alleen oppervlakkenmaar ze isze is miljoenenis miljoenen metersmiljoenen meters diepniets is zo rijkis zo rijk alszo rijk als derijk als de onuitputtelijkeals de onuitputtelijke weeldede onuitputtelijke weelde vanonuitputtelijke weelde van deweelde van de natuurze toont ons alleentoont ons alleen oppervlakkenmaar ze is miljoenenze is miljoenen metersis miljoenen meters diepniets is zo rijk alsis zo rijk als dezo rijk als de onuitputtelijkerijk als de onuitputtelijke weeldeals de onuitputtelijke weelde vande onuitputtelijke weelde van deonuitputtelijke weelde van de natuurze toont ons alleen oppervlakkenmaar ze is miljoenen metersze is miljoenen meters diep

Een ieder wordt geboren rijk van zegen, rijk van de liefde niet alleen van zijn ouders, maar ook van al zijn voorgeslacht -Arthur van Schendel
een-ieder-wordt-geboren-rijk-van-zegen-rijk-van-de-liefde-niet-alleen-van-zijn-ouders-maar-ook-van-al-zijn-voorgeslacht
Wij denken de natuur te kunnen beheersen, maar waarschijnlijk is zij alleen maar aan ons gewoon geraakt -Karl Heinrich Waggerl
wij-denken-de-natuur-te-kunnen-beheersen-maar-waarschijnlijk-is-zij-alleen-maar-aan-ons-gewoon-geraakt
De wijsheid geeft ons geen weelde en genot, maar zij stelt ons in staat, dat te ontberen -Erich Kästner
de-wijsheid-geeft-ons-geen-weelde-genot-maar-zij-stelt-ons-in-staat-dat-te-ontberen
De toorn is een soort dronkenschap, die ons aan anderen toont, maar voor ons zelf verbergt -Charles Caleb Colton
de-toorn-is-een-soort-dronkenschap-die-ons-aan-anderen-toont-maar-voor-ons-zelf-verbergt
In niets heeft de natuur het beter met ons gemeend dan dat zij, de ellende kennend, waarin wij door onze geboorte werden geplaatst, ons als middel tot verzachting de gewoonte gaf -Seneca
in-niets-heeft-de-natuur-het-beter-met-ons-gemeend-dan-dat-zij-de-ellende-kennend-waarin-wij-door-onze-geboorte-werden-geplaatst-ons-als-middel-tot
In de beperking toont zich eerst de meester, en alleen de wet kan ons vrijheid geven -Johann Wolfgang von Goethe
in-de-beperking-toont-zich-eerst-de-meester-alleen-de-wet-kan-ons-vrijheid-geven