Niets staat de kennis van God zozeer in de weg als tijd en ruimte, want tijd en ruimte zijn fragmenten, terwijl God één is! En daarom, als de ziel God wil kennen, moet zij hem boven de tijd uit en buiten de ruimte kennen; want God is niet dit nóch dat, aangezien dit gemanifesteerde dingen zijn. God is één


niets-staat-de-kennis-van-god-zozeer-in-de-weg-als-tijd-ruimte-want-tijd-ruimte-zijn-fragmenten-terwijl-god-één-is-en-daarom-als-de-ziel-god-wil
eckhart tollenietsstaatdekennisvangodzozeerinwegalstijdruimtewantruimtezijnfragmententerwijléénisdaaromzielwilkennenmoetzijhembovenuitbuitenkennenisnietditnóchdataangeziengemanifesteerdedingenzijnniets staatstaat dede kenniskennis vanvan godgod zozeerzozeer inin dede wegweg alsals tijdtijd enen ruimtewant tijdtijd enen ruimteruimte zijnzijn fragmententerwijl godgod éénéén isen daaromals dede zielziel godgod wilwil kennenmoet zijzij hemhem bovenboven dede tijdtijd uituit enen buitenbuiten dede ruimteruimte kennenwant godgod isis nietniet ditdit nóchnóch dataangezien ditdit gemanifesteerdegemanifesteerde dingendingen zijngod isis éénniets staat destaat de kennisde kennis vankennis van godvan god zozeergod zozeer inzozeer in dein de wegde weg alsweg als tijdals tijd entijd en ruimtewant tijd entijd en ruimteen ruimte zijnruimte zijn fragmententerwijl god ééngod één isals de zielde ziel godziel god wilgod wil kennenmoet zij hemzij hem bovenhem boven deboven de tijdde tijd uittijd uit enuit en buitenen buiten debuiten de ruimtede ruimte kennenwant god isgod is nietis niet ditniet dit nóchdit nóch dataangezien dit gemanifesteerdedit gemanifesteerde dingengemanifesteerde dingen zijngod is één

De verwaandheid van de dichter, zei het mooie meisje, zit hem niet zozeer in het zich God voelen van de dichter, als wel in het geloof dat God in zijn vrije tijd ook dichter isWe kennen waarlijk God, als we boven alles geloven dat God alles overstijgt wat we over Hem kunnen wetenGod kennen, en niet je eigen ellende, maakt hoogmoedig. Je eigen ellende kennen en God niet, leidt tot wanhoop. Christus kennen is de middenweg, want daarin vinden we zowel God als onze ellendeDe opvatting die ik heb over God en de natuur wijkt sterk af van die van de late christenen. Ik beschouw God namelijk als de in de dingen wonende oorzaak van alles , niet als een oorzaak buiten de dingen. Alles is volgens mij in God en beweegt zich in GodDe kenner en de gekende zijn één. Eenvoudige mensen menen, dat zij God zouden kunnen zien, alsof Hij daar stond en zij hier. Dit is niet zo. God en Ik, wij zijn één in kennisRuimte en tijd zijn de constituerende beginselen van alle ervaring; ruimte en tijd maken ervaring eerst mogelijk