Niets vind ik raadselachtiger dan tijd en ruimte, en toch lig ik er nooit van wakker omdat ik er nooit aan denk


niets-vind-ik-raadselachtiger-dan-tijd-ruimte-toch-lig-ik-er-nooit-van-wakker-omdat-ik-er-nooit-aan-denk
charles lambnietsvindikraadselachtigerdantijdruimtetochligernooitvanwakkeromdataandenkniets vindvind ikik raadselachtigerraadselachtiger dandan tijdtijd enen ruimteen tochtoch liglig ikik erer nooitnooit vanvan wakkerwakker omdatomdat ikik erer nooitnooit aanaan denkniets vind ikvind ik raadselachtigerik raadselachtiger danraadselachtiger dan tijddan tijd entijd en ruimteen toch ligtoch lig iklig ik erik er nooiter nooit vannooit van wakkervan wakker omdatwakker omdat ikomdat ik erik er nooiter nooit aannooit aan denkniets vind ik raadselachtigervind ik raadselachtiger danik raadselachtiger dan tijdraadselachtiger dan tijd endan tijd en ruimteen toch lig iktoch lig ik erlig ik er nooitik er nooit vaner nooit van wakkernooit van wakker omdatvan wakker omdat ikwakker omdat ik eromdat ik er nooitik er nooit aaner nooit aan denkniets vind ik raadselachtiger danvind ik raadselachtiger dan tijdik raadselachtiger dan tijd enraadselachtiger dan tijd en ruimteen toch lig ik ertoch lig ik er nooitlig ik er nooit vanik er nooit van wakkerer nooit van wakker omdatnooit van wakker omdat ikvan wakker omdat ik erwakker omdat ik er nooitomdat ik er nooit aanik er nooit aan denk

Ik denk nooit, het is te vermoeiend; maar als ik denk, denk ik aan nietsNiets staat de kennis van God zozeer in de weg als tijd en ruimte, want tijd en ruimte zijn fragmenten, terwijl God één is! En daarom, als de ziel God wil kennen, moet zij hem boven de tijd uit en buiten de ruimte kennen; want God is niet dit nóch dat, aangezien dit gemanifesteerde dingen zijn. God is éénRuimte en tijd zijn de constituerende beginselen van alle ervaring; ruimte en tijd maken ervaring eerst mogelijkSoms lig ik 's nachts wakker en vraag 'Wat heb ik verkeerd gedaan'. Een stem antwoord dan, 'Dit gaat langer duren dan één nacht'Als ik voor driekwart in mijn doodskist lig, zal ik zeggen wat ik van de vrouwen denk. En dan laat ik vlug de deksel op de kist vallenNiets kenmerkt een mens meer dan datgene, waarvoor hij nooit tijd vindt