Nog een korte tijd, dan heb ik gewonnen, dan is de hele strijd in één keer verzwonden, dan kan ik rusten gaan in rozenzalen en achter elkaar met mijn Jezus praten


nog-een-korte-tijd-dan-heb-ik-gewonnen-dan-is-de-hele-strijd-in-één-keer-verzwonden-dan-kan-ik-rusten-gaan-in-rozenzalen-achter-elkaar-met-mijn
sören kierkegaardnogeenkortetijddanhebikgewonnenisdehelestrijdinéénkeerverzwondenkanrustengaanrozenzalenachterelkaarmetmijnjezuspratennog eeneen kortekorte tijddan hebheb ikik gewonnendan isis dede helehele strijdstrijd inin éénéén keerkeer verzwondendan kankan ikik rustenrusten gaangaan inin rozenzalenrozenzalen enen achterachter elkaarelkaar metmet mijnmijn jezusjezus pratennog een korteeen korte tijddan heb ikheb ik gewonnendan is deis de helede hele strijdhele strijd instrijd in éénin één keeréén keer verzwondendan kan ikkan ik rustenik rusten gaanrusten gaan ingaan in rozenzalenin rozenzalen enrozenzalen en achteren achter elkaarachter elkaar metelkaar met mijnmet mijn jezusmijn jezus praten

Men kan beter de hele nacht opzitten dan met een draak naar bed gaan -Jeremy Taylor
men-kan-beter-de-hele-nacht-opzitten-dan-met-een-draak-naar-bed-gaan
Met elkaar praten is beter dan tegen elkaar zwijgen -Ignazio Silone
met-elkaar-praten-is-beter-dan-tegen-elkaar-zwijgen
Jezus had gemakkelijk praten. Die wist niet beter of de hele wereld was met vijgenbomen begroeid -Willem Frederik Hermans
jezus-had-gemakkelijk-praten-die-wist-niet-beter-of-de-hele-wereld-was-met-vijgenbomen-begroeid
Ik heb niks meer met Amerika. Ik zou nog niet eens terug gaan wanneer Jezus Christus President zou zijn -Charlie Chaplin
ik-heb-niks-meer-met-amerika-ik-zou-nog-niet-eens-terug-gaan-wanneer-jezus-christus-president-zou-zijn