Nog nooit heb ik iemand zich in oprechtheid horen beklagen over gebrek aan hart, aan ideeën of aan ondervinding


nog-nooit-heb-ik-iemand-zich-in-oprechtheid-horen-beklagen-over-gebrek-aan-hart-aan-ideeën-of-aan-ondervinding
multatulinognooithebikiemandzichinoprechtheidhorenbeklagenovergebrekaanhartideenofondervindingnog nooitnooit hebheb ikik iemandzich inin oprechtheidoprechtheid horenhoren beklagenbeklagen overover gebrekgebrek aanaan hartaan ideeënaan ondervindingnog nooit hebnooit heb ikheb ik iemandik iemand zichiemand zich inzich in oprechtheidin oprechtheid horenoprechtheid horen beklagenhoren beklagen overbeklagen over gebrekover gebrek aangebrek aan hartideeën of aannog nooit heb iknooit heb ik iemandheb ik iemand zichik iemand zich iniemand zich in oprechtheidzich in oprechtheid horenin oprechtheid horen beklagenoprechtheid horen beklagen overhoren beklagen over gebrekbeklagen over gebrek aanover gebrek aan hartaan ideeën of aanideeën of aan ondervindingnog nooit heb ik iemandnooit heb ik iemand zichheb ik iemand zich inik iemand zich in oprechtheidiemand zich in oprechtheid horenzich in oprechtheid horen beklagenin oprechtheid horen beklagen overoprechtheid horen beklagen over gebrekhoren beklagen over gebrek aanbeklagen over gebrek aan hartaan ideeën of aan ondervinding

Zijn weldaden in herinnering brengen is een gebrek aan tact, die van anderen vergeten een gebrek aan hartDe leegloper heeft altijd gebrek aan tijd om iets te doen, en nooit aan een reden om het te latenOnbescheiden woorden laten geen verweer toe, want gebrek aan fatsoen is gebrek aan gevoelTien mislukken door gebrek aan karakter tegen één die mislukt door gebrek aan verstandIk ben zo overtuigd van de juistheid van mijn ideeën, dat ik er nooit ook maar in de verste verte aan gedacht heb een discussie uit te lokken...Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken