Nooit iets met een halve hand aan te vatten, nooit enig werk gering te achten, dat is de gulden levensregel geweest, waarnaar ik mij heb gericht


nooit-iets-met-een-halve-hand-aan-te-vatten-nooit-enig-werk-gering-te-achten-dat-is-de-gulden-levensregel-geweest-waarnaar-ik-mij-heb-gericht
charles dickensnooitietsmeteenhalvehandaantevattennooitenigwerkgeringachtendatisdeguldenlevensregelgeweestwaarnaarikmijhebgerichtnooit ietsiets metmet eeneen halvehalve handaan tete vattennooit enigenig werkwerk geringgering tete achtendat isis dede guldengulden levensregellevensregel geweestwaarnaar ikik mijmij hebheb gerichtnooit iets metiets met eenmet een halveeen halve handhalve hand aanhand aan teaan te vattennooit enig werkenig werk geringwerk gering tegering te achtendat is deis de guldende gulden levensregelgulden levensregel geweestwaarnaar ik mijik mij hebmij heb gerichtnooit iets met eeniets met een halvemet een halve handeen halve hand aanhalve hand aan tehand aan te vattennooit enig werk geringenig werk gering tewerk gering te achtendat is de guldenis de gulden levensregelde gulden levensregel geweestwaarnaar ik mij hebik mij heb gerichtnooit iets met een halveiets met een halve handmet een halve hand aaneen halve hand aan tehalve hand aan te vattennooit enig werk gering teenig werk gering te achtendat is de gulden levensregelis de gulden levensregel geweestwaarnaar ik mij heb gericht

Ik heb nooit iets toevallig gedaan, en geen enkele uitvinding van mij zijn het resultaat van toeval, zij kwamen als gevolg van werkDat, waarnaar men nooit verlangd heeft, kan men ook nooit waarlijk bezittenEr is geen plaats zo gunstig voor werk, ernstig gesprek en meditatie als het café. In mijn woning gaat alles mij aan, in het café heb ik met mensen noch dingen iets van doenIk heb mij nooit met kleinigheden opgehoudenIk heb nooit gezien, gehoord of gelezen dat het priesterdom geliefd was in enig land, waar het christendom de staatsgodsdienst wasMijn geweten zegt mij dat ik nooit een woord gesproken, nooit een regel geschreven, nimmer een stap heb gedaan om de gunst te bejagen, hetzij van het volk, hetzij van een vorst