O bijgeloof, dichte nacht, gij drukt de mensen sterk.  Het licht, vergeefs is het ontwaakt, aan 's werelds blauwe zwerk


o-bijgeloof-dichte-nacht-gij-drukt-de-mensen-sterk-het-licht-vergeefs-is-het-ontwaakt-aan-'s-werelds-blauwe-zwerk
graf august von platenbijgeloofdichtenachtgijdruktdemensensterkhetlichtvergeefsishetontwaaktaan'swereldsblauwezwerko bijgeloofdichte nachtgij druktdrukt dede mensenmensen sterksterkhethet lichtvergeefs isis hethet ontwaaktaan 'ss wereldswerelds blauweblauwe zwerkgij drukt dedrukt de mensende mensen sterkmensen sterkhet lichtvergeefs is hetis het ontwaaktaan 's wereldss werelds blauwewerelds blauwe zwerkgij drukt de mensendrukt de mensen sterkde mensen sterkvergeefs is het ontwaaktaan 's werelds blauwes werelds blauwe zwerkgij drukt de mensen sterkdrukt de mensen sterkaan 's werelds blauwe zwerk

Op het ogenblik dat iemand uitrijst boven zijn denkvermogen en ontwaakt in het licht van de ziel, wordt hij geestelijk -Inayat Khan
op-het-ogenblik-dat-iemand-uitrijst-boven-zijn-denkvermogen-ontwaakt-in-het-licht-van-de-ziel-wordt-hij-geestelijk
Een andermans licht zal u nooit verlichten, indien gij zelf geen licht geeft -Fernando de Rojas
een-andermans-licht-zal-u-nooit-verlichten-indien-gij-zelf-geen-licht-geeft
Sterk zelfbewustzijn vereist een even sterke morele grondslag, anders ontaardt het licht in zelfoverschatting -Salomon Baer-Oberdorf
sterk-zelfbewustzijn-vereist-een-even-sterke-morele-grondslag-anders-ontaardt-het-licht-in-zelfoverschatting
't Is goed dat gij wordt voorgelicht; uw geest wordt licht beschadigd door hetgeen gij leest. Maar hoe ge u ook voor het boek moet hoeden, wantrouw de voorlichters het allermeest! -Koos J. Versteeg
't-is-goed-dat-gij-wordt-voorgelicht-uw-geest-wordt-licht-beschadigd-door-hetgeen-gij-leest-maar-hoe-ge-u-ook-voor-het-boek-moet-hoeden-wantrouw-de
Er is een bijgeloof in het vermijden van bijgeloof -Francis Bacon
er-is-een-bijgeloof-in-het-vermijden-van-bijgeloof
Het ergste bijgeloof is, zijn eigen bijgeloof voor het beste te houden -Gotthold Ephraim Lessing
het-ergste-bijgeloof-is-zijn-eigen-bijgeloof-voor-het-beste-te-houden