O, ongelukkige, zowel door uw omstandigheden, als juist hierdoor, dat gij niet beseft hoe ongelukkig gij zijt


o-ongelukkige-zowel-door-uw-omstandigheden-als-juist-hierdoor-dat-gij-niet-beseft-hoe-ongelukkig-gij-zijt
marcus tullius ciceroongelukkigezoweldooruwomstandighedenalsjuisthierdoordatgijnietbesefthoeongelukkigzijtzowel dooruw omstandighedenals juistjuist hierdoordat gijgij nietniet beseftbeseft hoehoe ongelukkigongelukkig gijgij zijtzowel door uwdoor uw omstandighedenals juist hierdoordat gij nietgij niet beseftniet beseft hoebeseft hoe ongelukkighoe ongelukkig gijongelukkig gij zijtzowel door uw omstandighedendat gij niet beseftgij niet beseft hoeniet beseft hoe ongelukkigbeseft hoe ongelukkig gijhoe ongelukkig gij zijtdat gij niet beseft hoegij niet beseft hoe ongelukkigniet beseft hoe ongelukkig gijbeseft hoe ongelukkig gij zijt

Wees wat gij zijt, dat is een vrouw; zijt gij meer, dan zijt gij er geenGij zijt niet ongelukkig, zolang gij gelukkig kunt makenAls gij niet beseft hoe het de kever te moede is onder uw voet, weet dan dat zijn lijden gelijkt op uw toestand indien gij onder de poten van een olifant zoudt liggenWaarom wilt gij weten wat gij zult zijn na uw dood, als gij nog niet weet wat gij nu zijt?Gij zijt dwaas, als gij door woorden daden ongedaan wilt makenGij vorsten, die u de goden der aarde noemt, wat zijt gij als gij niet de hoogheid der mensheid erkent?