Of een daad goed of kwaad is hangt af van het motief waaruit we handelen. Als ik een bedelaar een geldstuk toewerp met de bedoeling hem een gat in zijn hoofd te gooien, en hij raapt het op en koopt er eten van, heeft mijn daad een goede uitwerking, hoe-wel het van mij heel verkeerd is geweest


of-een-daad-goed-of-kwaad-is-hangt-af-van-het-motief-waaruit-we-handelen-als-ik-een-bedelaar-een-geldstuk-toewerp-met-de-bedoeling-hem-een-gat-in
samuel johnsonofeendaadgoedofkwaadishangtafvanhetmotiefwaaruitwehandelenalsikbedelaargeldstuktoewerpmetdebedoelinghemgatinzijnhoofdtegooienhijraaptopkoopteretenvanheeftmijngoedeuitwerkinghoewelmijheelverkeerdgeweesteen daaddaad goedkwaad isis hangthangt afaf vanvan hethet motiefmotief waaruitwaaruit wewe handelenals ikik eeneen bedelaarbedelaar eeneen geldstukgeldstuk toewerptoewerp metmet dede bedoelingbedoeling hemhem eeneen gatgat inin zijnzijn hoofdhoofd tete gooienen hijhij raaptraapt hethet opop enen kooptkoopt erer eteneten vanheeft mijnmijn daaddaad eeneen goedegoede uitwerkinghet vanvan mijmij heelheel verkeerdverkeerd isis geweesteen daad goedgoed of kwaadkwaad is hangtis hangt afhangt af vanaf van hetvan het motiefhet motief waaruitmotief waaruit wewaaruit we handelenals ik eenik een bedelaareen bedelaar eenbedelaar een geldstukeen geldstuk toewerpgeldstuk toewerp mettoewerp met demet de bedoelingde bedoeling hembedoeling hem eenhem een gateen gat ingat in zijnin zijn hoofdzijn hoofd tehoofd te gooienen hij raapthij raapt hetraapt het ophet op enop en koopten koopt erkoopt er etener eten vanheeft mijn daadmijn daad eendaad een goedeeen goede uitwerkinghet van mijvan mij heelmij heel verkeerdheel verkeerd isverkeerd is geweest

Wie een ander goed doet, doet ook goed aan zichzelf, niet alleen in de gevolgen, doch in de daad zelf. Want het bewustzijn van wel te handelen is in zichzelf een ruime beloningAls een man een rijk bewerkte grafsteen nodig heeft om in de herinnering van zijn land bewaard te blijven, is het duidelijk dat zijn leven geheel en al een daad van volledige overbodigheid is geweestHet is een goede daad en wijs beleid, zich in deze zware tijden van partijschap bij een machtig hoofd aan te sluitenZelfs wanneer hij er komt met de bedoeling iets te geven, aanziet men de arme in het huis van de rijke als een bedelaarBij een man van de daad komt het daarop aan, dat hij het goede doet; of het goede geschiedt, daar moet hij zich niet over bekommerenHij is niet in staat tot een goede daad, die niet het genoegen kent van goede daden van anderen te aanschouwen