Om de dingen goed te weten, moet men er de bijzonderheden van kennen; en aangezien deze nagenoeg ontelbaar zijn, blijft onze kennis steeds oppervlakkig en gebrekkig


om-de-dingen-goed-te-weten-moet-men-er-de-bijzonderheden-van-kennen-aangezien-deze-nagenoeg-ontelbaar-zijn-blijft-onze-kennis-steeds-oppervlakkig
francois de la rochefoucauldomdedingengoedtewetenmoetmenerbijzonderhedenvankennenaangeziendezenagenoegontelbaarzijnblijftonzekennissteedsoppervlakkiggebrekkigom dede dingendingen goedgoed tete wetenmoet menmen erer dede bijzonderhedenbijzonderheden vanvan kennenen aangezienaangezien dezedeze nagenoegnagenoeg ontelbaarontelbaar zijnblijft onzeonze kenniskennis steedssteeds oppervlakkigoppervlakkig enen gebrekkigom de dingende dingen goeddingen goed tegoed te wetenmoet men ermen er deer de bijzonderhedende bijzonderheden vanbijzonderheden van kennenen aangezien dezeaangezien deze nagenoegdeze nagenoeg ontelbaarnagenoeg ontelbaar zijnblijft onze kennisonze kennis steedskennis steeds oppervlakkigsteeds oppervlakkig enoppervlakkig en gebrekkig

Belgische acteurs en actrices zijn vaak zo goed, aangezien ze perfecte confiture weten te maken van hun ervaringen en gevoelens -Franz Marijnen
belgische-acteurs-actrices-zijn-vaak-zo-goed-aangezien-ze-perfecte-confiture-weten-te-maken-van-hun-ervaringen-gevoelens
En niets bestaat, dat even goed steeds blijft, want wordt, wat goed is , overmatig goed, dan sterft het door zijn overdaad -William Shakespeare
en-niets-bestaat-dat-even-goed-steeds-blijft-want-wordt-wat-goed-is-overmatig-goed-dan-sterft-het-door-zijn-overdaad
Op twee dingen moet men nooit vertrouwen: dat het verborgen blijft, als men kwaad doet, en dat het bemerkt wordt, wan-neer men goed doet -Ludwig Fulda
op-twee-dingen-moet-men-nooit-vertrouwen-dat-het-verborgen-blijft-als-men-kwaad-doet-dat-het-bemerkt-wordt-wan-neer-men-goed-doet