Om de dingen goed te weten, moet men er de bijzonderheden van kennen; en aangezien deze nagenoeg ontelbaar zijn, blijft onze kennis steeds oppervlakkig en gebrekkig


om-de-dingen-goed-te-weten-moet-men-er-de-bijzonderheden-van-kennen-aangezien-deze-nagenoeg-ontelbaar-zijn-blijft-onze-kennis-steeds-oppervlakkig
francois de la rochefoucauldomdedingengoedtewetenmoetmenerbijzonderhedenvankennenaangeziendezenagenoegontelbaarzijnblijftonzekennissteedsoppervlakkiggebrekkigom dede dingendingen goedgoed tete wetenmoet menmen erer dede bijzonderhedenbijzonderheden vanvan kennenen aangezienaangezien dezedeze nagenoegnagenoeg ontelbaarontelbaar zijnblijft onzeonze kenniskennis steedssteeds oppervlakkigoppervlakkig enen gebrekkigom de dingende dingen goeddingen goed tegoed te wetenmoet men ermen er deer de bijzonderhedende bijzonderheden vanbijzonderheden van kennenen aangezien dezeaangezien deze nagenoegdeze nagenoeg ontelbaarnagenoeg ontelbaar zijnblijft onze kennisonze kennis steedskennis steeds oppervlakkigsteeds oppervlakkig enoppervlakkig en gebrekkig

Niets staat de kennis van God zozeer in de weg als tijd en ruimte, want tijd en ruimte zijn fragmenten, terwijl God één is! En daarom, als de ziel God wil kennen, moet zij hem boven de tijd uit en buiten de ruimte kennen; want God is niet dit nóch dat, aangezien dit gemanifesteerde dingen zijn. God is éénAlle mensen zijn afgodendienaars: sommigen van de eer, anderen van het belang en de meerderheid van hun genoegens. Om hen goed te leren kennen moet men daarom weten welke afgod zij aanbiddenVan de keizer af, tot het gewone volk toe, is de zelfvolmaking steeds in het begin. Dat het begin slecht zou zijn en de gevolgen goed, dat bestaat niet. Dat wat dik moet zijn dun is, en wat dun moet zijn dik, dat bestaat niet. Dit noem ik het kennen van de wortel der dingenBelgische acteurs en actrices zijn vaak zo goed, aangezien ze perfecte confiture weten te maken van hun ervaringen en gevoelensEn niets bestaat, dat even goed steeds blijft, want wordt, wat goed is , overmatig goed, dan sterft het door zijn overdaadOp twee dingen moet men nooit vertrouwen: dat het verborgen blijft, als men kwaad doet, en dat het bemerkt wordt, wan-neer men goed doet