Om een succesvolle actrice te zijn moet je het gezicht hebben van Venus, de hersenen van Minerva, de behoorlijkheid van Terpsichore, het geheugen van Macauly, het figuur van Juno en de huid van een rinoceros


om-een-succesvolle-actrice-te-zijn-moet-het-gezicht-hebben-van-venus-de-hersenen-van-minerva-de-behoorlijkheid-van-terpsichore-het-geheugen-van
ethel barrymoreomeensuccesvolleactricetezijnmoethetgezichthebbenvanvenusdehersenenminervabehoorlijkheidterpsichoregeheugenmacaulyfiguurjunohuidrinocerosom eeneen succesvollesuccesvolle actriceactrice tete zijnzijn moetmoet jeje hethet gezichtgezicht hebbenhebben vanvan venusde hersenenhersenen vanvan minervade behoorlijkheidbehoorlijkheid vanvan terpsichorehet geheugengeheugen vanvan macaulyhet figuurfiguur vanvan junojuno enen dede huidhuid vanvan eeneen rinocerosom een succesvolleeen succesvolle actricesuccesvolle actrice teactrice te zijnte zijn moetzijn moet jemoet je hetje het gezichthet gezicht hebbengezicht hebben vanhebben van venusde hersenen vanhersenen van minervade behoorlijkheid vanbehoorlijkheid van terpsichorehet geheugen vangeheugen van macaulyhet figuur vanfiguur van junovan juno enjuno en deen de huidde huid vanhuid van eenvan een rinoceros

Er bestaat een boek: 'Het gezicht van God na Auschwitz'. Dat gezicht moet wel de moeite waard zijn geweest -Willem Frederik Hermans
er-bestaat-een-boek-'het-gezicht-van-god-na-auschwitz'-dat-gezicht-moet-wel-de-moeite-waard-zijn-geweest
Les: methode, waarbij informatie van de notities van de professor worden overgebracht naar de notities van de student, zonder dat ze via de hersenen van één van beide passeren -Wiet van Broeckhoven
les-methode-waarbij-informatie-van-de-notities-van-de-professor-worden-overgebracht-naar-de-notities-van-de-student-zonder-dat-ze-via-de-hersenen-van
Een mens is afhankelijk van zijn medemens als een slang van zijn huid of een krekel van zijn vleugels -Tsjwang-tse
een-mens-is-afhankelijk-van-zijn-medemens-als-een-slang-van-zijn-huid-of-een-krekel-van-zijn-vleugels
Het verschil tussen de slaaf der gewoonte zijn en je leven onder controle hebben is niets meer dan de werking van een klein elektrisch circuit in je hersenen -Paul Wilson
het-verschil-tussen-de-slaaf-der-gewoonte-zijn-leven-onder-controle-hebben-is-niets-meer-dan-de-werking-van-een-klein-elektrisch-circuit-in
Het mooie van een bekend figuur te zijn, is, wanneer je mensen verveelt, ze denken dat het hun fout is -Henry Kissinger
het-mooie-van-een-bekend-figuur-te-zijn-is-wanneer-mensen-verveelt-ze-denken-dat-het-hun-fout-is