Om het even welke kleur bevalt me, als ze maar rood is


om-het-even-welke-kleur-bevalt-me-als-ze-maar-rood-is
louis paul boonomhetevenwelkekleurbevaltmealszemaarroodisom hethet eveneven welkewelke kleurkleur bevaltbevalt meals zeze maarmaar roodrood isom het evenhet even welkeeven welke kleurwelke kleur bevaltkleur bevalt meals ze maarze maar roodmaar rood isom het even welkehet even welke kleureven welke kleur bevaltwelke kleur bevalt meals ze maar roodze maar rood isom het even welke kleurhet even welke kleur bevalteven welke kleur bevalt meals ze maar rood is

Het eerste dat ik in mijn schilderijen veranderde, was de kleur. Ik liet de natuurlijke kleur los door haar te vervangen door de zuivere kleur. Instinctief voelde ik dat de schilderkunst een nieuwe wijze moest vinden om de schoonheid der natuur te beeldenKleur heb je nooit zelf, kleur krijg je door anderenHet is onbetwistbaar, dat ons soms een gedachte bevalt wanneer wij liggen, die ons niet meer bevalt, wanneer wij staan'Bevalt de nieuwe secretaresse?' - ' Jazeker, maar we weten nog niet van wie.'Wanneer je naar een bloem kijkt, naar de kleur, zonder er een naam aan te geven, zonder voorkeur of afkeur, zonder op wat voor manier ook een scherm tussen jezelf en dat ding dat je als bloem ziet, te schuiven, zonder het woord, zonder gedachte, dan heeft de bloem een uitzonderlijke kleur en schoonheidDikwijls bevalt een daad ons wel, maar degene die ze doet niet