Om het leven schoon te vinden als een droom, moet men werken, niet slapen


om-het-leven-schoon-te-vinden-als-een-droom-moet-men-werken-niet-slapen
salomon baer-oberdorfomhetlevenschoontevindenalseendroommoetmenwerkennietslapenom hethet levenleven schoonschoon tete vindenvinden alsals eeneen droommoet menmen werkenniet slapenom het levenhet leven schoonleven schoon teschoon te vindente vinden alsvinden als eenals een droommoet men werkenom het leven schoonhet leven schoon televen schoon te vindenschoon te vinden alste vinden als eenvinden als een droomom het leven schoon tehet leven schoon te vindenleven schoon te vinden alsschoon te vinden als eente vinden als een droom

Men moet leren met zijn smart te leven, haar door het leven heen te dragen. Zo eert men de doden schoon en duurzaamLeven is iets wat je moet doen als je niet kunt slapenAls werken aangenaam is, is het leven vreugdevol. Als werken een plicht is, is het leven slavernijAls men ons vertelt dat een van onze porseleinen vazen duizend gulden waard is - hoe zeldzaam schoon vinden wij hem danDe kunstenaar ondergaat niet de droom, maar schept hem. In plaats van stroomafwaarts met de droom te leven zoals de dromende doorsneemens doet, zoekt hij het brongebied op, waaruit droom en kunst beide gespijzigd wordenHet is een zeer benauwde droom, te weten te dromen en toch niet te kunnen ontwaken. Zulk een droom is ook het leven