Om met vrucht te kunnen prijzen, moet men met moed kunnen laken


om-met-vrucht-te-kunnen-prijzen-moet-men-met-moed-kunnen-laken
mme de girardinommetvruchttekunnenprijzenmoetmenmoedlakenom metmet vruchtvrucht tete kunnenkunnen prijzenmoet menmen metmet moedmoed kunnenkunnen lakenom met vruchtmet vrucht tevrucht te kunnente kunnen prijzenmoet men metmen met moedmet moed kunnenmoed kunnen lakenom met vrucht temet vrucht te kunnenvrucht te kunnen prijzenmoet men met moedmen met moed kunnenmet moed kunnen lakenom met vrucht te kunnenmet vrucht te kunnen prijzenmoet men met moed kunnenmen met moed kunnen laken

Men moet af en toe nuchter genoeg zijn om ook de dronkenschap te kunnen prijzenAlle werkelijke hulp begint met deemoed: men moet willen dienen en niet imponeren. Men moet de geduldigste zijn en ook ongelijk kunnen aanvaarden, inzien dat men niet verstaan heeft wat de behoeftige al begrepen hadMen moet de moed bezitten te doen als ieder ander om verschillend van de rest te kunnen zijnMen moet eerst heel wat brillen afzetten om met eigen ogen te kunnen zienMet geluk is het als met geld: je moet er iets mee doen om ervan te kunnen genietenElke idioot die vandaag de dag nog romans schrijft, moet ze zo schrijven dat ze nooit kunnen worden bewerkt, met andere woorden: dat ze niet kunnen worden naverteld