Om over zichzelf te praten moet men over de anderen praten


om-over-zichzelf-te-praten-moet-men-over-de-anderen-praten
simone de beauvoiromoverzichzelftepratenmoetmendeanderenom overover zichzelfzichzelf tete pratenpraten moetmoet menmen overover deanderen pratenom over zichzelfover zichzelf tezichzelf te pratente praten moetpraten moet menmoet men overmen over deover de anderende anderen pratenom over zichzelf teover zichzelf te pratenzichzelf te praten moette praten moet menpraten moet men overmoet men over demen over de anderenover de anderen pratenom over zichzelf te pratenover zichzelf te praten moetzichzelf te praten moet mente praten moet men overpraten moet men over demoet men over de anderenmen over de anderen praten

Eigenlijk praten we alleen tegen onszelf, maar soms praten wij luid genoeg zodat anderen ons kunnen horen.Van mensen, die over hun eigen weldaden praten, gelooft men niet dat ze erover praten omdat ze ze bewezen hebben, maar dat ze ze bewezen hebben om erover te kunnen pratenDe trots der kleinen bestaat uit altijd over zichzelf te praten; de trots der groten uit nooit over zichzelf te pratenHet hongerige beest ‘publiek’ moet telkens iets nieuws hebben om over te praten. En de oppassers, de journalisten, geven dat publiek iets om over te praten. Vroeger werd men voor de leeuwen geworpen; nu verslindt het publiek iemand smakelijk nadat hij door de journalisten gebraden is als het lievelingsgerecht van het publiek: geklets!De grootste verworvenheden van de mensheid zijn tot stand gekomen door te praten, en de grootste mislukkingen door niet te pratenNooit over zichzelf tot anderen praten, en met hen alleen over henzelf spreken, ziedaar de hele kunst van te behagen. Ieder weet het, en ieder vergeet het