Omdat het paradijs voor hen gesloten is, wreken velen zich door er stenen in te gooien


omdat-het-paradijs-voor-hen-gesloten-is-wreken-velen-zich-door-er-stenen-in-te-gooien
salomon baer-oberdorfomdathetparadijsvoorhengesloteniswrekenvelenzichdoorerstenenintegooienomdat hethet paradijsparadijs voorhen geslotengesloten iswreken velenvelen zichzich doorer stenenstenen inin tete gooienomdat het paradijshet paradijs voorparadijs voor henvoor hen geslotenhen gesloten iswreken velen zichvelen zich doorzich door erdoor er stenener stenen instenen in tein te gooienomdat het paradijs voorhet paradijs voor henparadijs voor hen geslotenvoor hen gesloten iswreken velen zich doorvelen zich door erzich door er stenendoor er stenen iner stenen in testenen in te gooienomdat het paradijs voor henhet paradijs voor hen geslotenparadijs voor hen gesloten iswreken velen zich door ervelen zich door er stenenzich door er stenen indoor er stenen in teer stenen in te gooien

Velen verbeelden zich dat men hen voor geestig houdt, als zij van alles, wat anderen menen, het tegendeel bewerenVelen gaan eenzaam het leven door, niet omdat zij te gering, doch omdat zij te hoog van het huwelijk denkenVoor velen zou de beste les zijn, om aan het sleutelgat te luisteren. Jammer voor hen, dat het zo lelijk staatMen kan zich niet beter op een man wreken dan door met zijn dochter te trouwenZelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandigNiet omdat de anderen gestorven zijn neemt onze genegenheid voor hen af, maar omdat wij, liefhebbenden, zelf naar de dood toegaan