Onbekend te zijn met de levens van de beroemdste mannen der oudheid is ons leven slijten in een toestand van kindsheid


onbekend-te-zijn-met-de-levens-van-de-beroemdste-mannen-der-oudheid-is-ons-leven-slijten-in-een-toestand-van-kindsheid
plutarchusonbekendtezijnmetdelevensvanberoemdstemannenderoudheidisonslevenslijtenineentoestandkindsheidonbekend tete zijnzijn metmet dede levenslevens vanvan dede beroemdsteberoemdste mannenmannen derder oudheidoudheid isis onsons levenleven slijtenslijten inin eeneen toestandvan kindsheidonbekend te zijnte zijn metzijn met demet de levensde levens vanlevens van devan de beroemdstede beroemdste mannenberoemdste mannen dermannen der oudheidder oudheid isoudheid is onsis ons levenons leven slijtenleven slijten inslijten in eenin een toestandeen toestand vantoestand van kindsheidonbekend te zijn mette zijn met dezijn met de levensmet de levens vande levens van delevens van de beroemdstevan de beroemdste mannende beroemdste mannen derberoemdste mannen der oudheidmannen der oudheid isder oudheid is onsoudheid is ons levenis ons leven slijtenons leven slijten inleven slijten in eenslijten in een toestandin een toestand vaneen toestand van kindsheidonbekend te zijn met dete zijn met de levenszijn met de levens vanmet de levens van dede levens van de beroemdstelevens van de beroemdste mannenvan de beroemdste mannen derde beroemdste mannen der oudheidberoemdste mannen der oudheid ismannen der oudheid is onsder oudheid is ons levenoudheid is ons leven slijtenis ons leven slijten inons leven slijten in eenleven slijten in een toestandslijten in een toestand vanin een toestand van kindsheid

Wij slijten ons leven met wachten en ieder van ons gaat aan zijn taak ten onderWij stellen ons niet tevreden met het leven, dat wij in ons hebben, en met ons eigen wezen; wij willen in de gedachten van anderen een denkbeeldig leven leiden; en wij sloven ons daarvoor uit om anders te schijnen dan wij zijnDe ''theorie der kennis'' is kindsheid van verkeerd gerijpte wijsbegeerteLaat ons elkander niet week maken, maar laat ons gauw scheiden; een afscheid dat voor eeuwig is, moet plotseling zijn, anders maakt het van een ogenblik een eeuwigheid en kleeft in de zandloper des levens het droeve zand met tranen aaneenIedereen kan een roman in drie delen schrijven; men hoeft er enkel volkomen onbekend met het leven en de literatuur voor te zijnVijf of zes arme levens geven samen een zeer draaglijke toestand