Onbekendheid met het recht geeft meer aanleiding tot processen dan kennis van het recht


onbekendheid-met-het-recht-geeft-meer-aanleiding-tot-processen-dan-kennis-van-het-recht
marcus tullius ciceroonbekendheidmethetrechtgeeftmeeraanleidingtotprocessendankennisvanonbekendheid metmet hethet rechtrecht geeftgeeft meermeer aanleidingaanleiding tottot processenprocessen dandan kenniskennis vanvan hethet rechtonbekendheid met hetmet het rechthet recht geeftrecht geeft meergeeft meer aanleidingmeer aanleiding totaanleiding tot processentot processen danprocessen dan kennisdan kennis vankennis van hetvan het rechtonbekendheid met het rechtmet het recht geefthet recht geeft meerrecht geeft meer aanleidinggeeft meer aanleiding totmeer aanleiding tot processenaanleiding tot processen dantot processen dan kennisprocessen dan kennis vandan kennis van hetkennis van het rechtonbekendheid met het recht geeftmet het recht geeft meerhet recht geeft meer aanleidingrecht geeft meer aanleiding totgeeft meer aanleiding tot processenmeer aanleiding tot processen danaanleiding tot processen dan kennistot processen dan kennis vanprocessen dan kennis van hetdan kennis van het recht

Eigendomsrecht is recht tot gebruik en tot misbruik; zonder het recht om te misbruiken geen eigendomWanneer elk zo stond op het recht als hij dat doet op zijn recht, dan waren er niet veel rechtsgeleerden nodigMoet ooit het recht geschonden worden, dan moet het gebeuren om zich van de heerschappij meester te maken; verder moeten recht en deugd worden betrachtHet recht is honderdvoudig en elk oefent zijn eigen rechtEr is slechts een ding dat erger is dan onrecht, dat is recht zonder zwaard in de hand. Als recht niet macht is, is het een kwaadKracht en recht regelen alles in de wereld; de kracht in afwachting van het recht