Onder ruisend bamboe langs de vlietende rivier is het gemakkelijker om onthecht gedachten te hebben dan op vijfhoog bij de gorgelende verwarmingsbuizen en het spoelwater in de valpijpen. De stoelgang van de buren


onder-ruisend-bamboe-langs-de-vlietende-rivier-is-het-gemakkelijker-om-onthecht-gedachten-te-hebben-dan-op-vijfhoog-bij-de-gorgelende
tommy wieringaonderruisendbamboelangsdevlietenderivierishetgemakkelijkeromonthechtgedachtentehebbendanopvijfhoogbijgorgelendeverwarmingsbuizenspoelwaterinvalpijpendestoelgangvanburenonder ruisendruisend bamboebamboe langslangs dede vlietendevlietende rivierrivier isis hethet gemakkelijkergemakkelijker omom onthechtonthecht gedachtengedachten tete hebbenhebben dandan opop vijfhoogvijfhoog bijbij dede gorgelendegorgelende verwarmingsbuizenverwarmingsbuizen enen hethet spoelwaterspoelwater inin dede valpijpende stoelgangstoelgang vanvan dede burenonder ruisend bamboeruisend bamboe langsbamboe langs delangs de vlietendede vlietende riviervlietende rivier isrivier is hetis het gemakkelijkerhet gemakkelijker omgemakkelijker om onthechtom onthecht gedachtenonthecht gedachten tegedachten te hebbente hebben danhebben dan opdan op vijfhoogop vijfhoog bijvijfhoog bij debij de gorgelendede gorgelende verwarmingsbuizengorgelende verwarmingsbuizen enverwarmingsbuizen en heten het spoelwaterhet spoelwater inspoelwater in dein de valpijpende stoelgang vanstoelgang van devan de buren

Achterdocht is onder de gedachten wat vleermuizen onder de vogels zijn, zij vliegen nooit bij schemering -Francis Bacon
achterdocht-is-onder-de-gedachten-wat-vleermuizen-onder-de-vogels-zijn-zij-vliegen-nooit-bij-schemering
Eerzucht maakt zich gemakkelijker meester van kleine zielen dan van grote, zoals het vuur gemakkelijker strohutten aantast dan paleizen -Nicolas Chamfort
eerzucht-maakt-zich-gemakkelijker-meester-van-kleine-zielen-dan-van-grote-zoals-het-vuur-gemakkelijker-strohutten-aantast-dan-paleizen
Het kluchtige bij mensen die van gedachten wisselen is, dat ze er meestal geen hebben -Karel Jonckheere
het-kluchtige-bij-mensen-die-van-gedachten-wisselen-is-dat-ze-er-meestal-geen-hebben
Ik moet verre buren niet dienen ten koste van naaste buren -Mahatma Gandhi
ik-moet-verre-buren-niet-dienen-ten-koste-van-naaste-buren
Het is gemakkelijker een deugd te verwerven dan zich van een ondeugd te onthouden: iets aan zijn gewoonten toevoegen is gemakkelijker dan iets opgeven -Jean Antoine Petit-Senn
het-is-gemakkelijker-een-deugd-te-verwerven-dan-zich-van-een-ondeugd-te-onthouden-iets-aan-zijn-gewoonten-toevoegen-is-gemakkelijker-dan-iets-opgeven