Ongeluk met kinderen begint meestal reeds een generatie te voren


ongeluk-met-kinderen-begint-meestal-reeds-een-generatie-te-voren
salomon baer-oberdorfongelukmetkinderenbegintmeestalreedseengeneratietevorenongeluk metmet kinderenkinderen begintbegint meestalmeestal reedsreeds eeneen generatiegeneratie tete vorenongeluk met kinderenmet kinderen begintkinderen begint meestalbegint meestal reedsmeestal reeds eenreeds een generatieeen generatie tegeneratie te vorenongeluk met kinderen begintmet kinderen begint meestalkinderen begint meestal reedsbegint meestal reeds eenmeestal reeds een generatiereeds een generatie teeen generatie te vorenongeluk met kinderen begint meestalmet kinderen begint meestal reedskinderen begint meestal reeds eenbegint meestal reeds een generatiemeestal reeds een generatie tereeds een generatie te voren

Iedere generatie moet zijn etappe op de weg van de vooruitgang afleggen. Een generatie die een al afgelegd traject terugloopt, bezorgt haar kinderen een dubbele etappeWat in de politiek met angst begint eindigt meestal in dwaasheidKinderen opvoeden begint met toegeven en eindigt met opgevenIn het ongeluk vinden wij meestal de rust terug, waarvan wij door de vrees voor het ongeluk beroofd werden.De afwezigheid van ongeluk is reeds bijna gelukHet ideaal der volwassen generatie moet in de opgroeiende generatie tot werkelijkheid worden gebracht