Ontvlucht de menigte; de olifant verlaat de weg als hij een troep varkens ziet aankomen


ontvlucht-de-menigte-de-olifant-verlaat-de-weg-als-hij-een-troep-varkens-ziet-aankomen
pythagorasontvluchtdemenigteolifantverlaatwegalshijeentroepvarkenszietaankomenontvlucht dede menigtede olifantolifant verlaatverlaat dede wegweg alsals hijhij eeneen troeptroep varkensvarkens zietziet aankomenontvlucht de menigtede olifant verlaatolifant verlaat deverlaat de wegde weg alsweg als hijals hij eenhij een troepeen troep varkenstroep varkens zietvarkens ziet aankomende olifant verlaat deolifant verlaat de wegverlaat de weg alsde weg als hijweg als hij eenals hij een troephij een troep varkenseen troep varkens ziettroep varkens ziet aankomende olifant verlaat de wegolifant verlaat de weg alsverlaat de weg als hijde weg als hij eenweg als hij een troepals hij een troep varkenshij een troep varkens zieteen troep varkens ziet aankomen

De revolutie, die de gelijkheid moest vestigen, heeft tot nog toe niets anders gedaan dan een troep oude schelmen vervangen door een menigte nieuwe -F. Domela Nieuwenhuis
de-revolutie-die-de-gelijkheid-moest-vestigen-heeft-tot-nog-toe-niets-anders-gedaan-dan-een-troep-oude-schelmen-vervangen-door-een-menigte-nieuwe
Wanneer je een olifant bij zijn achterpoot beet hebt en hij probeert weg te lopen, kun je hem het best zijn gang maar laten gaan -Abraham Lincoln
wanneer-een-olifant-bij-zijn-achterpoot-beet-hebt-hij-probeert-weg-te-lopen-kun-hem-het-best-zijn-gang-maar-laten-gaan
De mens ziet zichzelf nooit zoals hij is, maar slechts de weg, die voor hem ligt, en ook deze slechts op korte afstand. Als hij verder vooruit wil zien komt hij op dwaalwegen -Augustinus
de-mens-ziet-zichzelf-nooit-zoals-hij-is-maar-slechts-de-weg-die-voor-hem-ligt-ook-deze-slechts-op-korte-afstand-als-hij-verder-vooruit-wil-zien
Ik hou van varkens. Honden kijken naar ons op, katten kijken op ons neer, maar varkens beschouwen ons als hun gelijke -Winston Churchill
ik-hou-van-varkens-honden-kijken-naar-ons-op-katten-kijken-op-ons-neer-maar-varkens-beschouwen-ons-als-hun-gelijke
Een vrouw is als een schaduw: volg haar en ze ontvlucht u, ontvlucht haar en ze volgt u -Nicolas Chamfort
een-vrouw-is-als-een-schaduw-volg-haar-ze-ontvlucht-u-ontvlucht-haar-ze-volgt-u