Onze daden zijn altijd beter dan onze gedachten, daarom huichelen we niet slechts met wat we zeggen, maar ook met wat we doen


onze-daden-zijn-altijd-beter-dan-onze-gedachten-daarom-huichelen-we-niet-slechts-met-wat-we-zeggen-maar-ook-met-wat-we-doen
william mooreonzedadenzijnaltijdbeterdanonzegedachtendaaromhuichelenwenietslechtsmetwatzeggenmaarookdoenonze dadendaden zijnzijn altijdaltijd beterbeter dandan onzeonze gedachtendaarom huichelenhuichelen wewe nietniet slechtsslechts metmet watwat wewe zeggenmaar ookook metmet watwat wewe doenonze daden zijndaden zijn altijdzijn altijd beteraltijd beter danbeter dan onzedan onze gedachtendaarom huichelen wehuichelen we nietwe niet slechtsniet slechts metslechts met watmet wat wewat we zeggenmaar ook metook met watmet wat wewat we doenonze daden zijn altijddaden zijn altijd beterzijn altijd beter danaltijd beter dan onzebeter dan onze gedachtendaarom huichelen we niethuichelen we niet slechtswe niet slechts metniet slechts met watslechts met wat wemet wat we zeggenmaar ook met watook met wat wemet wat we doenonze daden zijn altijd beterdaden zijn altijd beter danzijn altijd beter dan onzealtijd beter dan onze gedachtendaarom huichelen we niet slechtshuichelen we niet slechts metwe niet slechts met watniet slechts met wat weslechts met wat we zeggenmaar ook met wat weook met wat we doen

Onze gedachten eindigen altijd met op onze daden te gelijkenWe zijn wat we denken. Al wat wij zijn komt op uit onze gedachten. Met onze gedachten maken we de wereldOnze daden zijn soms beter dan onze gedachtenOnze daden zijn meestal edeler dan onze voornemens, want in vergelijking met hun bedoelingen, handelen de mensen als engelenOnze gedachten lijken meer op ons dan onze dadenWat maakt ge van onze dochters, o zeden! Ge dwingt haar tot liegen en huichelen. Ze mogen niet weten wat ze weten, niet voelen wat ze voelen, niet begeren wat ze begeren, niet wezen wat ze zijn