Onze godsdienst moet niet verworven worden door de lessen van anderen, maar moet door onszelf worden uitgewerkt. Hij is niet traditioneel, maar persoonlijk


onze-godsdienst-moet-niet-verworven-worden-door-de-lessen-van-anderen-maar-moet-door-onszelf-worden-uitgewerkt-hij-is-niet-traditioneel-maar
henry thomas buckleonzegodsdienstmoetnietverworvenwordendoordelessenvananderenmaaronszelfuitgewerkthijistraditioneelpersoonlijkonze godsdienstgodsdienst moetmoet nietniet verworvenverworven wordenworden doorde lessenlessen vanmaar moetmoet dooronszelf wordenworden uitgewerkthij isis nietniet traditioneelmaar persoonlijkonze godsdienst moetgodsdienst moet nietmoet niet verworvenniet verworven wordenverworven worden doorworden door dedoor de lessende lessen vanlessen van anderenmaar moet doormoet door onszelfdoor onszelf wordenonszelf worden uitgewerkthij is nietis niet traditioneel

Roem moet verworven worden; de eer daarentegen behoeft enkel niet verloren te worden -A. Schopenhauer
roem-moet-verworven-worden-de-eer-daarentegen-behoeft-enkel-niet-verloren-te-worden
Als de bevelhebber bekwaam is, moet hij door wetten zodanig aan banden worden gelegd dat hij de grenzen van de macht niet kan overschrijden -Machiavelli
als-de-bevelhebber-bekwaam-is-moet-hij-door-wetten-zodanig-aan-banden-worden-gelegd-dat-hij-de-grenzen-van-de-macht-niet-kan-overschrijden
Zelfs de dood moet niet gevreesd moet worden door iemand die wijs heeft geleefd -Boeddha
zelfs-de-dood-moet-niet-gevreesd-moet-worden-door-iemand-die-wijs-heeft-geleefd