Onze grootste glorie bestaat niet uit het nooit vallen, maar in het weer opstaan elke keer als we vallen


onze-grootste-glorie-bestaat-niet-uit-het-nooit-vallen-maar-in-het-weer-opstaan-elke-keer-als-we-vallen
oliver goldsmithonzegrootstegloriebestaatnietuithetnooitvallenmaarinweeropstaanelkekeeralswevallenonze grootstegrootste glorieglorie bestaatbestaat nietniet uituit hethet nooitnooit vallenmaar inin hethet weerweer opstaanopstaan elkeelke keerkeer alsals wewe vallenonze grootste gloriegrootste glorie bestaatglorie bestaat nietbestaat niet uitniet uit hetuit het nooithet nooit vallenmaar in hetin het weerhet weer opstaanweer opstaan elkeopstaan elke keerelke keer alskeer als weals we vallenonze grootste glorie bestaatgrootste glorie bestaat nietglorie bestaat niet uitbestaat niet uit hetniet uit het nooituit het nooit vallenmaar in het weerin het weer opstaanhet weer opstaan elkeweer opstaan elke keeropstaan elke keer alselke keer als wekeer als we vallenonze grootste glorie bestaat nietgrootste glorie bestaat niet uitglorie bestaat niet uit hetbestaat niet uit het nooitniet uit het nooit vallenmaar in het weer opstaanin het weer opstaan elkehet weer opstaan elke keerweer opstaan elke keer alsopstaan elke keer als weelke keer als we vallen

De grootste roem in het leven ligt niet in nooit vallen, maar in telkens weer opstaan.Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen weer opstaanHeel het leven is strijd, en vallen is te vergeven, als men maar eerst gestreden heeft. Vallen zonder strijd is verrotting van de zielIn de politiek kan men lelijk vallen, maar dood vallen niet. Alleen, men moet volhoudenHet is langzamerhand tijd dat de joden weer binnen de cirkel van onze vrijmoedige observatie vallen, net als iedereen. Die angstige welwillendheid is ook een gettoIedere keer als ik Wagner hoor, krijg ik zin om Polen binnen te vallen