Onze nederigheid is vaak slechts een gevolg van onze afkeer voor de trots van anderen


onze-nederigheid-is-vaak-slechts-een-gevolg-van-onze-afkeer-voor-de-trots-van-anderen
jean de boissononzenederigheidisvaakslechtseengevolgvanonzeafkeervoordetrotsanderenonze nederigheidnederigheid isis vaakvaak slechtsslechts eeneen gevolggevolg vanvan onzeonze afkeerafkeer voorde trotstrots vanonze nederigheid isnederigheid is vaakis vaak slechtsvaak slechts eenslechts een gevolgeen gevolg vangevolg van onzevan onze afkeeronze afkeer voorafkeer voor devoor de trotsde trots vantrots van anderenonze nederigheid is vaaknederigheid is vaak slechtsis vaak slechts eenvaak slechts een gevolgslechts een gevolg vaneen gevolg van onzegevolg van onze afkeervan onze afkeer vooronze afkeer voor deafkeer voor de trotsvoor de trots vande trots van anderenonze nederigheid is vaak slechtsnederigheid is vaak slechts eenis vaak slechts een gevolgvaak slechts een gevolg vanslechts een gevolg van onzeeen gevolg van onze afkeergevolg van onze afkeer voorvan onze afkeer voor deonze afkeer voor de trotsafkeer voor de trots vanvoor de trots van anderen

Onze trots raadt de trots van anderen, onze nederigheid kent die van anderen niet -Jean Rostand
onze-trots-raadt-de-trots-van-anderen-onze-nederigheid-kent-die-van-anderen-niet
Onze trots neemt vaak toe naarmate onze overige gebreken afnemen -Francois de la Rochefoucauld
onze-trots-neemt-vaak-toe-naarmate-onze-overige-gebreken-afnemen
In deze wereld zijn onze vreugden vaak slechts de zachte schaduwen die onze smarten werpen -Henry Ward Beecher
in-deze-wereld-zijn-onze-vreugden-vaak-slechts-de-zachte-schaduwen-die-onze-smarten-werpen
De minachting voor onze soort is de prijs die wij vaak moeten betalen voor onze kennis ervan -Charles Caleb Colton
de-minachting-voor-onze-soort-is-de-prijs-die-wij-vaak-moeten-betalen-voor-onze-kennis-ervan
Onze trots op het bezitten van een of andere goede eigenschap krijgt een zware klap wanneer wij zien, hoe trots anderen op het niet bezitten van dezelfde goede eigenschap zijn -Marie von Ebner-Eschenbach
onze-trots-op-het-bezitten-van-een-of-andere-goede-eigenschap-krijgt-een-zware-klap-wanneer-wij-zien-hoe-trots-anderen-op-het-niet-bezitten-van
De trots huichelt even vaak als de nederigheid -Jean Rostand
de-trots-huichelt-even-vaak-als-de-nederigheid