Onze ware levensduur hangt niet af van het aantal levensdagen, maar van de verscheidenheid der gewaarwordingen gedurende die dagen opgehoopt


onze-ware-levensduur-hangt-niet-af-van-het-aantal-levensdagen-maar-van-de-verscheidenheid-der-gewaarwordingen-gedurende-die-dagen-opgehoopt
gustave le bononzewarelevensduurhangtnietafvanhetaantallevensdagenmaardeverscheidenheiddergewaarwordingengedurendediedagenopgehooptonze wareware levensduurlevensduur hangthangt nietniet afaf vanvan hethet aantalaantal levensdagenmaar vanvan dede verscheidenheidverscheidenheid derder gewaarwordingengewaarwordingen gedurendegedurende diedie dagendagen opgehooptonze ware levensduurware levensduur hangtlevensduur hangt niethangt niet afniet af vanaf van hetvan het aantalhet aantal levensdagenmaar van devan de verscheidenheidde verscheidenheid derverscheidenheid der gewaarwordingender gewaarwordingen gedurendegewaarwordingen gedurende diegedurende die dagendie dagen opgehooptonze ware levensduur hangtware levensduur hangt nietlevensduur hangt niet afhangt niet af vanniet af van hetaf van het aantalvan het aantal levensdagenmaar van de verscheidenheidvan de verscheidenheid derde verscheidenheid der gewaarwordingenverscheidenheid der gewaarwordingen gedurendeder gewaarwordingen gedurende diegewaarwordingen gedurende die dagengedurende die dagen opgehooptonze ware levensduur hangt nietware levensduur hangt niet aflevensduur hangt niet af vanhangt niet af van hetniet af van het aantalaf van het aantal levensdagenmaar van de verscheidenheid dervan de verscheidenheid der gewaarwordingende verscheidenheid der gewaarwordingen gedurendeverscheidenheid der gewaarwordingen gedurende dieder gewaarwordingen gedurende die dagengewaarwordingen gedurende die dagen opgehoopt

Het is moeilijker gedurende acht dagen een eerlijk man te zijn, dan gedurende een kwartier een heldVanavond hebben we wederom bewezen dat de ware kracht van onze land niet afkomstig is van de macht van onze wapens of de omvang van onze welvaart, maar van de voortdurende kracht van onze idealen: democratie, vrijheid, kansen en onverzettelijke hoopDe ware aard der dingen wordt door onze woorden niet onthuld maar verhuldDe kalmte of onrust van onze gemoedsstemming hangt niet zozeer af van wat er in ons leven aan zeer belangrijks voorvalt, als wel van de gerieflijke of onaangename loop van kleinigheden die dagelijks voorvallenDe waarde van het leven ligt niet in de lengte der dagen, maar in het gebruik dat we hiervan maken; een mens kan lang leven maar toch erg weinigDe dagen onzer jeugd zijn die van onze heerlijkheid