Oorspronkelijkheid is een uiterst vaag begrip; in feite was het beoefenen ervan voorbehouden aan Adam en Eva


oorspronkelijkheid-is-een-uiterst-vaag-begrip-in-feite-was-het-beoefenen-ervan-voorbehouden-aan-adam-eva
rené de clercqoorspronkelijkheidiseenuiterstvaagbegripinfeitewashetbeoefenenervanvoorbehoudenaanadamevaoorspronkelijkheid isis eeneen uiterstuiterst vaagvaag begripin feitefeite waswas hethet beoefenenbeoefenen ervanervan voorbehoudenvoorbehouden aanaan adamadam enen evaoorspronkelijkheid is eenis een uitersteen uiterst vaaguiterst vaag begripin feite wasfeite was hetwas het beoefenenhet beoefenen ervanbeoefenen ervan voorbehoudenervan voorbehouden aanvoorbehouden aan adamaan adam enadam en evaoorspronkelijkheid is een uiterstis een uiterst vaageen uiterst vaag begripin feite was hetfeite was het beoefenenwas het beoefenen ervanhet beoefenen ervan voorbehoudenbeoefenen ervan voorbehouden aanervan voorbehouden aan adamvoorbehouden aan adam enaan adam en evaoorspronkelijkheid is een uiterst vaagis een uiterst vaag begripin feite was het beoefenenfeite was het beoefenen ervanwas het beoefenen ervan voorbehoudenhet beoefenen ervan voorbehouden aanbeoefenen ervan voorbehouden aan adamervan voorbehouden aan adam envoorbehouden aan adam en eva

Eva werd niet als een soort accessoire van Adam geschapen, maar Adam was het eerste ontwerp voor Eva -Jeanne Moreau
eva-werd-niet-als-een-soort-accessoire-van-adam-geschapen-maar-adam-was-het-eerste-ontwerp-voor-eva
De ware liefde: altijd opnieuw Adam en Eva spelen -Piet Theys
de-ware-liefde-altijd-opnieuw-adam-eva-spelen
Toen Eva haar beeltenis in het water zag, beschuldigde zij Adam van overspel -Ambrose Bierce
toen-eva-haar-beeltenis-in-het-water-zag-beschuldigde-zij-adam-van-overspel
Adem even in, adem even uit. Adam Eve in, Adam Eva uit -Simon Vinkenoog
adem-even-in-adem-even-uit-adam-eve-in-adam-eva-uit
Als Adam en Eva zo mooi waren, waar komen dan al die lelijke mensen vandaan ? -Wiet van Broeckhoven
als-adam-eva-zo-mooi-waren-waar-komen-dan-al-die-lelijke-mensen-vandaan