Op momenten van groot enthousiasme schijnt het me toe dat er nooit op de wereld door niemand zo iets moois en belangrijks gemaakt is


op-momenten-van-groot-enthousiasme-schijnt-het-me-toe-dat-er-nooit-op-de-wereld-door-niemand-zo-iets-moois-belangrijks-gemaakt-is
m. c. escheropmomentenvangrootenthousiasmeschijnthetmetoedaternooitopdewerelddoorniemandzoietsmooisbelangrijksgemaaktisop momentenmomenten vanvan grootgroot enthousiasmeenthousiasme schijntschijnt hethet meme toetoe datdat erer nooitnooit opop dede wereldwereld doorzo ietsiets mooismoois enen belangrijksbelangrijks gemaaktgemaakt isop momenten vanmomenten van grootvan groot enthousiasmegroot enthousiasme schijntenthousiasme schijnt hetschijnt het mehet me toeme toe dattoe dat erdat er nooiter nooit opnooit op deop de wereldde wereld doorwereld door niemanddoor niemand zoniemand zo ietszo iets mooisiets moois enmoois en belangrijksen belangrijks gemaaktbelangrijks gemaakt isop momenten van grootmomenten van groot enthousiasmevan groot enthousiasme schijntgroot enthousiasme schijnt hetenthousiasme schijnt het meschijnt het me toehet me toe datme toe dat ertoe dat er nooitdat er nooit oper nooit op denooit op de wereldop de wereld doorde wereld door niemandwereld door niemand zodoor niemand zo ietsniemand zo iets mooiszo iets moois eniets moois en belangrijksmoois en belangrijks gemaakten belangrijks gemaakt isop momenten van groot enthousiasmemomenten van groot enthousiasme schijntvan groot enthousiasme schijnt hetgroot enthousiasme schijnt het meenthousiasme schijnt het me toeschijnt het me toe dathet me toe dat erme toe dat er nooittoe dat er nooit opdat er nooit op deer nooit op de wereldnooit op de wereld doorop de wereld door niemandde wereld door niemand zowereld door niemand zo ietsdoor niemand zo iets mooisniemand zo iets moois enzo iets moois en belangrijksiets moois en belangrijks gemaaktmoois en belangrijks gemaakt is

Ik denk dat computervirussen gezien moet worden als een levensvorm... Ik denk dat het iets zegt over de menselijke natuur, dat de enige vorm van leven dat we tot nu toe gemaakt hebben, puur destructief is. We hebben het leven gemaakt naar ons eigen beeldIk realiseer me dat een groot gedeelte van de problemen van de mensen over hen gebracht wordt door verkeerde inschattingen die zij hebben gemaakt van de waarde van dingenVan je uitvluchten moet je iets moois makenHet geloof is net een doos lego: je kunt er iets moois van bouwen, of juist niet…Het zijn de minderheden, die de wereld regeren en daardoor is het dat de wereld een geschiedenis heeft. Als de werkelijke meerderheid regeerde, zou er nooit iets gebeurenAlleen hij, die zijn voornemen als iets vanzelfsprekends, niet als iets buitengewoons voelt en die geen heldendom, maar alleen de in nuchter enthousiasme aanvaarde plicht kent, hij bezit de geschiktheid een geestelijk avonturier te zijn, zoals de wereld ze nodig heeft