Ouders begrijpen nooit iets uit zichzelf en voor kinderen is het vervelend hun altijd weer alles uit te moeten leggen


ouders-begrijpen-nooit-iets-uit-zichzelf-voor-kinderen-is-het-vervelend-hun-altijd-weer-alles-uit-te-moeten-leggen
antoine de saint-exupéryoudersbegrijpennooitietsuitzichzelfvoorkinderenishetvervelendhunaltijdweerallestemoetenleggenouders begrijpenbegrijpen nooitnooit ietsiets uituit zichzelfzichzelf enen voorkinderen isis hethet vervelendvervelend hunhun altijdaltijd weerweer allesalles uituit tete moetenmoeten leggenouders begrijpen nooitbegrijpen nooit ietsnooit iets uitiets uit zichzelfuit zichzelf enzichzelf en vooren voor kinderenvoor kinderen iskinderen is hetis het vervelendhet vervelend hunvervelend hun altijdhun altijd weeraltijd weer allesweer alles uitalles uit teuit te moetente moeten leggenouders begrijpen nooit ietsbegrijpen nooit iets uitnooit iets uit zichzelfiets uit zichzelf enuit zichzelf en voorzichzelf en voor kinderenen voor kinderen isvoor kinderen is hetkinderen is het vervelendis het vervelend hunhet vervelend hun altijdvervelend hun altijd weerhun altijd weer allesaltijd weer alles uitweer alles uit tealles uit te moetenuit te moeten leggenouders begrijpen nooit iets uitbegrijpen nooit iets uit zichzelfnooit iets uit zichzelf eniets uit zichzelf en vooruit zichzelf en voor kinderenzichzelf en voor kinderen isen voor kinderen is hetvoor kinderen is het vervelendkinderen is het vervelend hunis het vervelend hun altijdhet vervelend hun altijd weervervelend hun altijd weer alleshun altijd weer alles uitaltijd weer alles uit teweer alles uit te moetenalles uit te moeten leggen

Wanneer ouders alles al hebben opgebouwd, blijft er voor hun kinderen niet veel anders over dan de boel weer af te breken -Gino Cervi
wanneer-ouders-alles-al-hebben-opgebouwd-blijft-er-voor-hun-kinderen-niet-veel-anders-over-dan-de-boel-weer-af-te-breken
Het kan nooit de taak zijn van de leraar aan zijn leerlingen een gedicht uit te leggen; doch om hun uit te leggen waarom hij het niet uitleggen kan -Jan Greshoff
het-kan-nooit-de-taak-zijn-van-de-leraar-aan-zijn-leerlingen-een-gedicht-uit-te-leggen-doch-om-hun-uit-te-leggen-waarom-hij-het-niet-uitleggen-kan
Wanneer ouders hun kinderen verwennen, dan geschiedt dit vaak minder uit overgrote liefde, dan uit gemakzucht -Fliegende Blätter
wanneer-ouders-hun-kinderen-verwennen-dan-geschiedt-dit-vaak-minder-uit-overgrote-liefde-dan-uit-gemakzucht
De bevolking bestaat uit twee groepen: zij die aan hun kinderen en kleinkinderen graag iets willen nalaten, en zij die van hun ouders en grootouders graag iets willen erven -Renate Rubinstein
de-bevolking-bestaat-uit-twee-groepen-zij-die-aan-hun-kinderen-kleinkinderen-graag-iets-willen-nalaten-zij-die-van-hun-ouders-grootouders-graag
Hoe goed zou het sommige mensen doen er eens uit te zijn: niet uit hun omgeving, maar uit zichzelf -Seneca
hoe-goed-zou-het-sommige-mensen-doen-er-eens-uit-te-zijn-niet-uit-hun-omgeving-maar-uit-zichzelf
Er is minder tijd voor nodig om iets goed te doen dan om uit te leggen waarom je het verkeerd gedaan hebt -Henry Wadsworth Longfellow
er-is-minder-tijd-voor-nodig-om-iets-goed-te-doen-dan-om-uit-te-leggen-waarom-het-verkeerd-gedaan-hebt