Over het doel heen schieten is niet zo erg als het doel niet bereiken


over-het-doel-heen-schieten-is-niet-zo-erg-als-het-doel-niet-bereiken
confuciusoverhetdoelheenschietenisnietzoergalsbereikenover hethet doeldoel heenheen schietenschieten isis nietniet zozo ergerg alsals hethet doeldoel nietniet bereikenover het doelhet doel heendoel heen schietenheen schieten isschieten is nietis niet zoniet zo ergzo erg alserg als hetals het doelhet doel nietdoel niet bereikenover het doel heenhet doel heen schietendoel heen schieten isheen schieten is nietschieten is niet zois niet zo ergniet zo erg alszo erg als heterg als het doelals het doel niethet doel niet bereikenover het doel heen schietenhet doel heen schieten isdoel heen schieten is nietheen schieten is niet zoschieten is niet zo ergis niet zo erg alsniet zo erg als hetzo erg als het doelerg als het doel nietals het doel niet bereiken

Vrede is niet zozeer een doel ver weg in de toekomst, maar een middel waarmee we dat doel kunnen bereiken -Martin Luther King
vrede-is-niet-zozeer-een-doel-ver-weg-in-de-toekomst-maar-een-middel-waarmee-we-dat-doel-kunnen-bereiken
Geen mens leeft zonder enig doel en zonder pogingen om dat doel te bereiken. Is elk doel en alle hoop verdwenen, dan maakt de vertwijfeling vaak van de mens een monster -Fjodor M. Dostojewski
geen-mens-leeft-zonder-enig-doel-zonder-pogingen-om-dat-doel-te-bereiken-is-elk-doel-alle-hoop-verdwenen-dan-maakt-de-vertwijfeling-vaak-van-de
De roem ligt in het pogen zijn doel te bereiken, niet in het bereiken ervan -Mahatma Gandhi
de-roem-ligt-in-het-pogen-zijn-doel-te-bereiken-niet-in-het-bereiken-ervan
Blijf altijd het menselijk individu als doel zien en gebruik het niet als middel tot uw doel -Immanuel Kant
blijf-altijd-het-menselijk-individu-als-doel-zien-gebruik-het-niet-als-middel-tot-uw-doel
Het ging niet om het doel, doel was voor mensen die wisten waar ze wilden uitkomen, hij zocht richting -Adriaan van Dis
het-ging-niet-om-het-doel-doel-was-voor-mensen-die-wisten-waar-ze-wilden-uitkomen-hij-zocht-richting