Parallel ontdekt tussen nucleaire en seksuele moraal. Over kernwapens zegt de paus: 'Je mag ze wel hebben, maar niet gebruiken' Dat kwam me zeer bekend voor


parallel-ontdekt-tussen-nucleaire-seksuele-moraal-over-kernwapens-zegt-de-paus-'je-mag-ze-wel-hebben-maar-niet-gebruiken'-dat-kwam-me-zeer-bekend
fons jansenparallelontdekttussennucleaireseksuelemoraaloverkernwapenszegtdepaus'jemagzewelhebbenmaarnietgebruiken'datkwammezeerbekendvoorparallel ontdektontdekt tussentussen nucleairenucleaire enen seksueleseksuele moraalover kernwapenskernwapens zegtzegt dede pausje magmag zeze welwel hebbenmaar nietniet gebruikengebruiken' datdat kwamkwam meme zeerzeer bekendbekend voorparallel ontdekt tussenontdekt tussen nucleairetussen nucleaire ennucleaire en seksueleen seksuele moraalover kernwapens zegtkernwapens zegt dezegt de pausje mag zemag ze welze wel hebbenmaar niet gebruikenniet gebruiken' datgebruiken' dat kwamdat kwam mekwam me zeerme zeer bekendzeer bekend voor

Je mag als kind volwassenen wel voor de gek houden, maar niet langer dan ze zelf berekend hebben -Godfried Bomans
je-mag-als-kind-volwassenen-wel-voor-de-gek-houden-maar-niet-langer-dan-ze-zelf-berekend-hebben
Gij zoekt naar logica in een wereld waarin de enige garantie tegen het gebruik van kernwapens is dat er kernwapens bestaan -Gabriel Laub
gij-zoekt-naar-logica-in-een-wereld-waarin-de-enige-garantie-tegen-het-gebruik-van-kernwapens-is-dat-er-kernwapens-bestaan
Wat iemand niet zegt is vaak veel kenmerkender voor hem dan wat hij wel zegt -Peter Sirius
wat-iemand-niet-zegt-is-vaak-veel-kenmerkender-voor-hem-dan-wat-hij-wel-zegt