Per slot van rekening, waarom de waarheid? Waarom is men om de waarheid bezorgd, en wel meer dan om zichzelf overigens? En waarom draagt men slechts via de zorg om de waarheid zorg voor zichzelf? Ik geloof dat we hiermee een fundamentele vraag aanroeren, die ik de vraag van het Westen zou willen noemen: wat is er gebeurd waardoor de hele westerse cultuur om die veelvormige waarheidsplicht is gaan draaien?


per-slot-van-rekening-waarom-de-waarheid-waarom-is-men-om-de-waarheid-bezorgd-wel-meer-dan-om-zichzelf-overigens-en-waarom-draagt-men-slechts-via-de
michel foucaultperslotvanrekeningwaaromdewaarheidwaaromismenomwaarheidbezorgdwelmeerdanzichzelfoverigensdraagtslechtsviazorgvoorzichzelfikgeloofdatwehiermeeeenfundamentelevraagaanroerendieikhetwestenzouwillennoemenwatergebeurdwaardoorhelewestersecultuurveelvormigewaarheidsplichtgaandraaienper slotslot vanvan rekeningwaarom dede waarheidwaarom isis menmen omom dede waarheidwaarheid bezorgden welwel meermeer dandan omom zichzelfzichzelf overigensen waaromwaarom draagtdraagt menmen slechtsslechts viavia dede zorgzorg omom dede waarheidwaarheid zorgzorg voorik geloofgeloof datdat wewe hiermeehiermee eeneen fundamentelefundamentele vraagvraag aanroerendie ikik dede vraagvraag vanvan hethet westenwesten zouzou willenwillen noemenwat isis erer gebeurdgebeurd waardoorde helehele westersewesterse cultuurcultuur omom diedie veelvormigeveelvormige waarheidsplichtwaarheidsplicht isis gaangaan draaienper slot vanslot van rekeningwaarom de waarheidwaarom is menis men ommen om deom de waarheidde waarheid bezorgden wel meerwel meer danmeer dan omdan om zichzelfom zichzelf overigensen waarom draagtwaarom draagt mendraagt men slechtsmen slechts viaslechts via devia de zorgde zorg omzorg om deom de waarheidde waarheid zorgwaarheid zorg voorzorg voor zichzelfik geloof datgeloof dat wedat we hiermeewe hiermee eenhiermee een fundamenteleeen fundamentele vraagfundamentele vraag aanroerendie ik deik de vraagde vraag vanvraag van hetvan het westenhet westen zouwesten zou willenzou willen noemenwat is eris er gebeurder gebeurd waardoorgebeurd waardoor dewaardoor de helede hele westersehele westerse cultuurwesterse cultuur omcultuur om dieom die veelvormigedie veelvormige waarheidsplichtveelvormige waarheidsplicht iswaarheidsplicht is gaanis gaan draaien

Mochten we ooit ontdekken waarom we hier zijn, dan blijft de vraag: 'Waarom worden we eruitgegooid?'Waarom bestaat er iets en waarom niet niets? Dat is de vraagEn wat is per slot van rekening een leugen? 't Is slechts de waarheid in vermommingDe beste aforismen zijn niet die waarom men moet lachen, maar die waarom me eigenlijk zou moeten huilenVraag niet waarom men je bemint. De andere zou het vergeten kunnen zijnAdviezen voor Filmregisseurs 1. Zorg dat je een definitief script hebt voordat je begint te draaien. 2. Er komen altijd veranderingen, maar zorg dat die klein zijn. 3. Werk met mensen die je vertrouwt en bij wie je je goed voelt 4. Zorg dat de acteurs zich goed voelen, want alleen dan haal je het beste uit ze