Populariteit is een misdrijf van het ogenblik af dat zij wordt gezocht; zij is alleen een deugd als men haar heeft of men wil of niet


populariteit-is-een-misdrijf-van-het-ogenblik-af-dat-zij-wordt-gezocht-zij-is-alleen-een-deugd-als-men-haar-heeft-of-men-wil-of-niet
lord halifaxpopulariteitiseenmisdrijfvanhetogenblikafdatzijwordtgezochtalleendeugdalsmenhaarheeftofwilnietpopulariteit isis eeneen misdrijfmisdrijf vanvan hethet ogenblikogenblik afaf datdat zijzij wordtwordt gezochtzij isis alleenalleen eeneen deugddeugd alsals menmen haarhaar heeftmen wilpopulariteit is eenis een misdrijfeen misdrijf vanmisdrijf van hetvan het ogenblikhet ogenblik afogenblik af dataf dat zijdat zij wordtzij wordt gezochtzij is alleenis alleen eenalleen een deugdeen deugd alsdeugd als menals men haarmen haar heeftheeft of menwil of nietpopulariteit is een misdrijfis een misdrijf vaneen misdrijf van hetmisdrijf van het ogenblikvan het ogenblik afhet ogenblik af datogenblik af dat zijaf dat zij wordtdat zij wordt gezochtzij is alleen eenis alleen een deugdalleen een deugd alseen deugd als mendeugd als men haarals men haar heefthaar heeft of menheeft of men wilmen wil of nietpopulariteit is een misdrijf vanis een misdrijf van heteen misdrijf van het ogenblikmisdrijf van het ogenblik afvan het ogenblik af dathet ogenblik af dat zijogenblik af dat zij wordtaf dat zij wordt gezochtzij is alleen een deugdis alleen een deugd alsalleen een deugd als meneen deugd als men haardeugd als men haar heeftmen haar heeft of menhaar heeft of men wil

Men moet het er over eens zijn, ter ere van de deugd, dat de grootste ongelukken der mensen diegene zijn, waartoe zij door misdrijf vervallen -Francois de la Rochefoucauld
men-moet-het-er-over-eens-zijn-ter-ere-van-de-deugd-dat-de-grootste-ongelukken-der-mensen-diegene-zijn-waartoe-zij-door-misdrijf-vervallen
Ik houd van hem, die niet te veel deugden wil hebben. Eén deugd is meer deugd dat twee, omdat zij vaster knoop is, waaraan het noodlot zich hecht -Friedrich Nietzsche
ik-houd-van-hem-die-niet-te-veel-deugden-wil-hebben-eén-deugd-is-meer-deugd-dat-twee-omdat-zij-vaster-knoop-is-waaraan-het-noodlot-zich-hecht
De laster is als een wesp die u lastig valt en tegenover welke men geen enkele beweging moet maken, tenzij men er zeker van is haar te doden, want anders herhaalt zij haar aanval met nog groter woede -Nicolas Chamfort
de-laster-is-als-een-wesp-die-u-lastig-valt-tegenover-welke-men-geen-enkele-beweging-moet-maken-tenzij-men-er-zeker-van-is-haar-te-doden-want-anders