Publieke figuren van vandaag kunnen niet meer hun eigen toespraken of boeken schrijven, en er zijn aanwijzingen dat ze ook niet kunnen lezen.


publieke-figuren-van-vandaag-kunnen-niet-meer-hun-eigen-toespraken-of-boeken-schrijven-er-zijn-aanwijzingen-dat-ze-ook-niet-kunnen-lezen
gore vidalpubliekefigurenvanvandaagkunnennietmeerhuneigentoesprakenofboekenschrijvenerzijnaanwijzingendatzeooklezenpublieke figurenfiguren vanvan vandaagvandaag kunnenkunnen nietniet meermeer hunhun eigeneigen toesprakenboeken schrijvenen erer zijnzijn aanwijzingenaanwijzingen datdat zeze ookook nietniet kunnenkunnen lezenpublieke figuren vanfiguren van vandaagvan vandaag kunnenvandaag kunnen nietkunnen niet meerniet meer hunmeer hun eigenhun eigen toesprakentoespraken of boekenen er zijner zijn aanwijzingenzijn aanwijzingen dataanwijzingen dat zedat ze ookze ook nietook niet kunnenniet kunnen lezenpublieke figuren van vandaagfiguren van vandaag kunnenvan vandaag kunnen nietvandaag kunnen niet meerkunnen niet meer hunniet meer hun eigenmeer hun eigen toesprakeneigen toespraken of boekentoespraken of boeken schrijvenen er zijn aanwijzingener zijn aanwijzingen datzijn aanwijzingen dat zeaanwijzingen dat ze ookdat ze ook nietze ook niet kunnenook niet kunnen lezenpublieke figuren van vandaag kunnenfiguren van vandaag kunnen nietvan vandaag kunnen niet meervandaag kunnen niet meer hunkunnen niet meer hun eigenniet meer hun eigen toesprakenhun eigen toespraken of boekeneigen toespraken of boeken schrijvenen er zijn aanwijzingen dater zijn aanwijzingen dat zezijn aanwijzingen dat ze ookaanwijzingen dat ze ook nietdat ze ook niet kunnenze ook niet kunnen lezen

Elke idioot die vandaag de dag nog romans schrijft, moet ze zo schrijven dat ze nooit kunnen worden bewerkt, met andere woorden: dat ze niet kunnen worden naverteldMen moet geld hebben om te kunnen schrijven, maar nog meer om niet te kunnen schrijvenDe reden waarom zo weinig goede boeken zijn geschreven, is dat zo weinig mensen die kunnen schrijven, ook iets wetenDe beste boeken zijn die, waarvan de lezer denkt dat hij ze zelf had kunnen schrijvenDe werkelijkheid is een trap die niet omhoog gaat en ook niet omlaag. We komen niet van onze plaats: vandaag is vandaag, het is altijd vandaagKleine zorgen kun je delen. Maar er is een soort verdriet dat mensen niet meer kunnen helen. En dat hoeft ook niet