Reeds twee maanden na de amputatie van zijn been steekt deze man reeds op eigen houtje de straat over


reeds-twee-maanden-na-de-amputatie-van-zijn-been-steekt-deze-man-reeds-op-eigen-houtje-de-straat-over
mark uytterhoevenreedstweemaandennadeamputatievanzijnbeensteektdezemanreedsopeigenhoutjestraatoverreeds tweetwee maandenmaanden nana dede amputatieamputatie vanvan zijnzijn beenbeen steektsteekt dezedeze manman reedsreeds opop eigeneigen houtjehoutje dede straatstraat overreeds twee maandentwee maanden namaanden na dena de amputatiede amputatie vanamputatie van zijnvan zijn beenzijn been steektbeen steekt dezesteekt deze mandeze man reedsman reeds opreeds op eigenop eigen houtjeeigen houtje dehoutje de straatde straat overreeds twee maanden natwee maanden na demaanden na de amputatiena de amputatie vande amputatie van zijnamputatie van zijn beenvan zijn been steektzijn been steekt dezebeen steekt deze mansteekt deze man reedsdeze man reeds opman reeds op eigenreeds op eigen houtjeop eigen houtje deeigen houtje de straathoutje de straat overreeds twee maanden na detwee maanden na de amputatiemaanden na de amputatie vanna de amputatie van zijnde amputatie van zijn beenamputatie van zijn been steektvan zijn been steekt dezezijn been steekt deze manbeen steekt deze man reedssteekt deze man reeds opdeze man reeds op eigenman reeds op eigen houtjereeds op eigen houtje deop eigen houtje de straateigen houtje de straat over

Ik ben reeds maanden werkloos. Is het niet mogelijk een jobke te krijgen voor mijn vrouw ? -J. van Remoortere
ik-ben-reeds-maanden-werkloos-is-het-niet-mogelijk-een-jobke-te-krijgen-voor-mijn-vrouw
Vrouwen minnen reeds lang vóórdat zij het bekennen, mannen reeds lang niet meer, wanneer zij het nog plechtig verzekeren -Emanuel Wertheimer
vrouwen-minnen-reeds-lang-vóórdat-zij-het-bekennen-mannen-reeds-lang-niet-meer-wanneer-zij-het-nog-plechtig-verzekeren
Reeds in menige partij trad een splitsing in omdat twee harer leiders hetzelfde wilden -Otto Weiss
reeds-in-menige-partij-trad-een-splitsing-in-omdat-twee-harer-leiders-hetzelfde-wilden
Derven wat reeds ons eigendom was, de krans van het hoofd te zien vallen en achter zijn eigen lijk aanlopen, nadat men zichzelf heeft zien sterven -Franz Grillparzer
derven-wat-reeds-ons-eigendom-was-de-krans-van-het-hoofd-te-zien-vallen-achter-zijn-eigen-lijk-aanlopen-nadat-men-zichzelf-heeft-zien-sterven
Het is onmogelijk discussiëren met iemand, die zegt de waarheid niet te zoeken, maar deze reeds te kennen -Romain Rolland
het-is-onmogelijk-discussiëren-met-iemand-die-zegt-de-waarheid-niet-te-zoeken-maar-deze-reeds-te-kennen