Regeringen hebben dit met Onze Lieve Heer gemeen dat men hun terzelfdertijd om regen en zon, om vrijheid en bescherming vraagt


regeringen-hebben-dit-met-onze-lieve-heer-gemeen-dat-men-hun-terzelfdertijd-om-regen-zon-om-vrijheid-bescherming-vraagt
g.-m. valtourregeringenhebbenditmetonzelieveheergemeendatmenhunterzelfdertijdomregenzonvrijheidbeschermingvraagtregeringen hebbenhebben ditdit metmet onzeonze lievelieve heerheer gemeengemeen datdat menmen hunhun terzelfdertijdterzelfdertijd omom regenregen enen zonom vrijheidvrijheid enen beschermingbescherming vraagtregeringen hebben dithebben dit metdit met onzemet onze lieveonze lieve heerlieve heer gemeenheer gemeen datgemeen dat mendat men hunmen hun terzelfdertijdhun terzelfdertijd omterzelfdertijd om regenom regen enregen en zonom vrijheid envrijheid en beschermingen bescherming vraagtregeringen hebben dit methebben dit met onzedit met onze lievemet onze lieve heeronze lieve heer gemeenlieve heer gemeen datheer gemeen dat mengemeen dat men hundat men hun terzelfdertijdmen hun terzelfdertijd omhun terzelfdertijd om regenterzelfdertijd om regen enom regen en zonom vrijheid en beschermingvrijheid en bescherming vraagtregeringen hebben dit met onzehebben dit met onze lievedit met onze lieve heermet onze lieve heer gemeenonze lieve heer gemeen datlieve heer gemeen dat menheer gemeen dat men hungemeen dat men hun terzelfdertijddat men hun terzelfdertijd ommen hun terzelfdertijd om regenhun terzelfdertijd om regen enterzelfdertijd om regen en zonom vrijheid en bescherming vraagt

Alle sprookjes hebben dit met elkaar gemeen, dat zij zich bezighouden met het verlangen en niet met de vervullingMensen en meloenen hebben dit met elkaar gemeen, dat van buitenaf niet duidelijk is of ze goed zijnAlle grote leiders hebben één kenmerk gemeen gehad: het was de bereidheid om ondubbelzinnig de belangrijkste angst van de mensen in hun tijd te confronteren. Dit, en niet veel anders, is de essentie van leiderschapDe grote genieën hebben hun autoriteit, hun glans, hun grootheid, hun glorie en roem en hebben geen enkele behoefte aan hoge wereldlijke posities die hun niets zeggen. Zij worden niet met de ogen maar met de geest gezien en dat is genoegLieve Heer, ik ben zo dankbaar dat ik nog steeds geliefd benLieve woordjes hebben hun eigen toverkracht