Rokers vervuilen niet alleen de lucht, maar meer nog hun geest, en daarom komt men gemakkelijk van ze af


rokers-vervuilen-niet-alleen-de-lucht-maar-meer-nog-hun-geest-daarom-komt-men-gemakkelijk-van-ze-af
konrad adenauerrokersvervuilennietalleendeluchtmaarmeernoghungeestdaaromkomtmengemakkelijkvanzeafrokers vervuilenvervuilen nietniet alleenalleen dede luchtmaar meermeer nognog hunhun geesten daaromdaarom komtkomt menmen gemakkelijkgemakkelijk vanvan zeze afrokers vervuilen nietvervuilen niet alleenniet alleen dealleen de luchtmaar meer nogmeer nog hunnog hun geesten daarom komtdaarom komt menkomt men gemakkelijkmen gemakkelijk vangemakkelijk van zevan ze afrokers vervuilen niet alleenvervuilen niet alleen deniet alleen de luchtmaar meer nog hunmeer nog hun geesten daarom komt mendaarom komt men gemakkelijkkomt men gemakkelijk vanmen gemakkelijk van zegemakkelijk van ze afrokers vervuilen niet alleen devervuilen niet alleen de luchtmaar meer nog hun geesten daarom komt men gemakkelijkdaarom komt men gemakkelijk vankomt men gemakkelijk van zemen gemakkelijk van ze af

Net zolang vervuilen tot er een markt is voor frisse luchtAfkeuren is gemakkelijk, daarom zoeken zo velen daar hun kracht in. Met verstand prijzen is moeilijk; daarom doen dat zo weinigenTwisten zijn als fuiken, men komt er gemakkelijk in, maar niet licht weer uitWat zijn bescheiden mensen toch vermoeiend! Het is niet alleen genoeg dat men naar het verhaal van hun succes luistert, men moet het hun nog uit de mond rukken ookZolang de godsdienst alleen maar geloof en uiterlijke vorm is en de godsdienstige functie niet een ervaring van de eigen ziel geworden is, is er nog niets ingrijpends gebeurd. Men begrijpt nog niet dat het grote mysterie niet alleen op zichzelf bestaat, maar dat het hoofdzakelijk zijn grond in de menselijke ziel vindtGrote liefde komt niet veel meer voor. De mensen geloven niet meer in liefde; daarom vinden zij geen liefde meer