Schoonheid en lelijkheid verdwijnen beide onder de rimpels van de ouderdom; de eerste verzinkt er in, de laatste wordt er door bedekt


schoonheid-lelijkheid-verdwijnen-beide-onder-de-rimpels-van-de-ouderdom-de-eerste-verzinkt-er-in-de-laatste-wordt-er-door-bedekt
jean antoine petit-sennschoonheidlelijkheidverdwijnenbeideonderderimpelsvanouderdomeersteverzinkterinlaatstewordtdoorbedektschoonheid enen lelijkheidlelijkheid verdwijnenverdwijnen beidebeide onderonder dede rimpelsrimpels vanvan dede ouderdomde eersteeerste verzinktverzinkt erer inde laatstelaatste wordtwordt erer doorschoonheid en lelijkheiden lelijkheid verdwijnenlelijkheid verdwijnen beideverdwijnen beide onderbeide onder deonder de rimpelsde rimpels vanrimpels van devan de ouderdomde eerste verzinkteerste verzinkt erverzinkt er inde laatste wordtlaatste wordt erwordt er doorer door bedektschoonheid en lelijkheid verdwijnenen lelijkheid verdwijnen beidelelijkheid verdwijnen beide onderverdwijnen beide onder debeide onder de rimpelsonder de rimpels vande rimpels van derimpels van de ouderdomde eerste verzinkt ereerste verzinkt er inde laatste wordt erlaatste wordt er doorwordt er door bedektschoonheid en lelijkheid verdwijnen beideen lelijkheid verdwijnen beide onderlelijkheid verdwijnen beide onder deverdwijnen beide onder de rimpelsbeide onder de rimpels vanonder de rimpels van dede rimpels van de ouderdomde eerste verzinkt er inde laatste wordt er doorlaatste wordt er door bedekt

Meer nog dan de schoonheid, betovert de lieflijke stem. De eerste versiert het lichaam, de laatste is de macht van de zielIJdelheid is het tegenovergestelde van trots. Het oordeel van anderen, dat door de eerste boven alles wordt geschat, is aan de laatste onverschilligRimpels zijn de doodlijnen van de schoonheide geschiedenis maakt een jong mens oud, zonder rimpels of grijze haren, door hem het voorrecht van de ervaring der ouderdom te geven zonder de daarmee gepaard gaande zwakheden en gebrekenOnze illusies zijn als onze tanden: de eerste die wij kwijtraken worden vanzelf door andere vervangen; de laatste worden ons slechts onder veel pijn ontruktDe voorzichtige ziet alleen de moeilijkheden, de drieste alleen de voordelen van een grote onderneming, de held ziet beide, verkleint de eerste, laat de laatste overwegen, en overwint