Schrijven heeft voor mij niets met erkenning te maken, ik móét het gewoon doen. Alles wat ik heb gepubliceerd, is uit noodzaak geschreven


schrijven-heeft-voor-mij-niets-met-erkenning-te-maken-ik-móét-het-gewoon-doen-alles-wat-ik-heb-gepubliceerd-is-uit-noodzaak-geschreven
jan wolkersschrijvenheeftvoormijnietsmeterkenningtemakenikmóéthetgewoondoenalleswathebgepubliceerdisuitnoodzaakgeschrevenschrijven heeftheeft voormij nietsniets metmet erkenningerkenning tete makenik móétmóét hethet gewoongewoon doenalles watwat ikik hebheb gepubliceerdis uituit noodzaaknoodzaak geschrevenschrijven heeft voorheeft voor mijvoor mij nietsmij niets metniets met erkenningmet erkenning teerkenning te makenik móét hetmóét het gewoonhet gewoon doenalles wat ikwat ik hebik heb gepubliceerdis uit noodzaakuit noodzaak geschrevenschrijven heeft voor mijheeft voor mij nietsvoor mij niets metmij niets met erkenningniets met erkenning temet erkenning te makenik móét het gewoonmóét het gewoon doenalles wat ik hebwat ik heb gepubliceerdis uit noodzaak geschrevenschrijven heeft voor mij nietsheeft voor mij niets metvoor mij niets met erkenningmij niets met erkenning teniets met erkenning te makenik móét het gewoon doenalles wat ik heb gepubliceerd

Ik heb datgene gezien dat mij alles wat ik geschreven en gedacht heb nietig doet voorkomenDoor de noodzaak zich verstaanbaar te maken, is de kunstenaar aan het gangbaar taalgebruik gebonden; schrijft hij wat voor anderen abracadabra is, dan kan hij net zo goed niet schrijvenErkenning is voor mij belangrijker dan geld. Zeker de erkenning van mijn spelersUit alles wat ik gezien heb, heb ik geleerd de Schepper te vertrouwen voor alles wat ik niet gezien heb.Wie van mij niet wil aanvaarden wat hij nodig heeft als ik het heb, zal mij ook niets geven van wat hij heeft als ik er om zit te springenIk ben schrijver, en dat heeft mijn leven tot hier behoorlijk verpest. Alles wat ik geschreven heb, ben ik bereid niet geschreven te hebben, als ik in ruil daarvoor een gangbaar, harmonisch, sociabel maatschappelijk leven zou blijken te hebben geleid