Schrijven wil zeggen dat er stapje voor stapje een ik buiten jezelf ontstaat die je vertelt wat je bedoelt


schrijven-wil-zeggen-dat-er-stapje-voor-stapje-een-ik-buiten-jezelf-ontstaat-die-vertelt-wat-bedoelt
rutger koplandschrijvenwilzeggendaterstapjevooreenikbuitenjezelfontstaatdieverteltwatbedoeltschrijven wilwil zeggenzeggen datdat erer stapjestapje voorstapje eeneen ikik buitenbuiten jezelfjezelf ontstaatontstaat diedie jeje verteltvertelt watwat jeje bedoeltschrijven wil zeggenwil zeggen datzeggen dat erdat er stapjeer stapje voorstapje voor stapjevoor stapje eenstapje een ikeen ik buitenik buiten jezelfbuiten jezelf ontstaatjezelf ontstaat dieontstaat die jedie je verteltje vertelt watvertelt wat jewat je bedoeltschrijven wil zeggen datwil zeggen dat erzeggen dat er stapjedat er stapje voorer stapje voor stapjestapje voor stapje eenvoor stapje een ikstapje een ik buiteneen ik buiten jezelfik buiten jezelf ontstaatbuiten jezelf ontstaat diejezelf ontstaat die jeontstaat die je verteltdie je vertelt watje vertelt wat jevertelt wat je bedoeltschrijven wil zeggen dat erwil zeggen dat er stapjezeggen dat er stapje voordat er stapje voor stapjeer stapje voor stapje eenstapje voor stapje een ikvoor stapje een ik buitenstapje een ik buiten jezelfeen ik buiten jezelf ontstaatik buiten jezelf ontstaat diebuiten jezelf ontstaat die jejezelf ontstaat die je verteltontstaat die je vertelt watdie je vertelt wat jeje vertelt wat je bedoelt

Mensen zeggen ook dat een ploeg die met tien man speelt gevaarlijker is dan een ploeg met elf man. Hoe vaak heb je dàt nou niet gehoord? Dat komt alleen maar, omdat vijf van die elf denken: ik doe een stapje minder, terwijl vijf van die tien er juist een schepje bovenop doenEen dikke boom begint als een teer twijgje. Een bergbeklimming begint met een stapjeJe moet waarachtig Hollander zijn om te zeggen en te schrijven dat het leger gedemocratiseerd moet worden, dat wil zeggen dat voortaan de cirkels vierkant moeten zijnEen stap verder: de 'wil Gods' (dat wil zeggen de voorwaarden tot behoud van de macht van de priester) moet bekend zijn - en voor dit doel is er een 'openbaring' nodig. In normale bewoordingen: er ontstaat behoefte aan een kolossale literaire vervalsing, er wordt een 'heilige schrift' ontdekt - en onder de groots mogelijke priesterlijke poeha, met boetedagen en jammerklachten over de lange tijd van 'zonde' wordt zij openbaar gemaaktVertrouw nooit een vrouw die u haar ware leeftijd vertelt; een vrouw die u dat vertelt is in staat u alles te vertellenOm een goede liefdesbrief te schrijven, moet men beginnen zonder te weten wat men zeggen wil en eindigen zonder te weten wat men gezegd heeft