Slechte getuigen zijn voor de mensen ogen en oren, wanneer hun ziel van huis uit niet in staat is deze te verstaan


slechte-getuigen-zijn-voor-de-mensen-ogen-oren-wanneer-hun-ziel-van-huis-uit-niet-in-staat-is-deze-te-verstaan
heraclitusslechtegetuigenzijnvoordemensenogenorenwanneerhunzielvanhuisuitnietinstaatisdezeteverstaanslechte getuigengetuigen zijnzijn voorde mensenmensen ogenogen enwanneer hunhun zielziel vanvan huishuis uituit nietniet inin staatstaat isis dezedeze tete verstaanslechte getuigen zijngetuigen zijn voorzijn voor devoor de mensende mensen ogenmensen ogen enogen en orenwanneer hun zielhun ziel vanziel van huisvan huis uithuis uit nietuit niet inniet in staatin staat isstaat is dezeis deze tedeze te verstaanslechte getuigen zijn voorgetuigen zijn voor dezijn voor de mensenvoor de mensen ogende mensen ogen enmensen ogen en orenwanneer hun ziel vanhun ziel van huisziel van huis uitvan huis uit niethuis uit niet inuit niet in staatniet in staat isin staat is dezestaat is deze teis deze te verstaanslechte getuigen zijn voor degetuigen zijn voor de mensenzijn voor de mensen ogenvoor de mensen ogen ende mensen ogen en orenwanneer hun ziel van huishun ziel van huis uitziel van huis uit nietvan huis uit niet inhuis uit niet in staatuit niet in staat isniet in staat is dezein staat is deze testaat is deze te verstaan

De oren zijn voor mensen minder betrouwbaar dan de ogenWanneer slechte mensen geen grond kunnen vinden voor hun haat, wordt hun haat nog fellerAls er geen getuigen bij zijn, zijn slechts weinig mensen in staat tot goede dadenIndien er geen getuigen bij zijn, zijn slechts weinig mensen in staat tot goede dadenWanneer je het hart van het leven bereikt zul je in alles schoonheid zien, zelfs in de ogen die blind zijn voor deze prachtSommige mensen zijn zo gek om hun oren aan hun hoofd te laten zitten