Slechts boeken bederven de zeden. Wat heeft de zeden dan bedorven voor de mensen konden lezen?


slechts-boeken-bederven-de-zeden-wat-heeft-de-zeden-dan-bedorven-voor-de-mensen-konden-lezen
georges van ackerslechtsboekenbedervendezedenwatheeftzedendanbedorvenvoormensenkondenlezenslechts boekenboeken bedervenbederven dede zedenwat heeftheeft dede zedenzeden dandan bedorvenbedorven voorde mensenmensen kondenkonden lezenslechts boeken bedervenboeken bederven debederven de zedenwat heeft deheeft de zedende zeden danzeden dan bedorvendan bedorven voorbedorven voor devoor de mensende mensen kondenmensen konden lezenslechts boeken bederven deboeken bederven de zedenwat heeft de zedenheeft de zeden dande zeden dan bedorvenzeden dan bedorven voordan bedorven voor debedorven voor de mensenvoor de mensen kondende mensen konden lezenslechts boeken bederven de zedenwat heeft de zeden danheeft de zeden dan bedorvende zeden dan bedorven voorzeden dan bedorven voor dedan bedorven voor de mensenbedorven voor de mensen kondenvoor de mensen konden lezen

Om zeden en wetten te begrijpen, is 't nuttig zo nauwkeurig mogelijk zich voor te stellen welke omstandigheden die wetten nodig, en die zeden algemeen maakten. 't Is 'n aardige studie, maar meestal leert zij ons dat eigenbelang de drijfveer was van wie die wetten en zeden invoerden of handhaafdenWe hebben zeden uitgevonden, we passen die toe, we beweren die te moeten handhaven... zeden welke in aanhoudende strijd zijn met de hoofdwet der NatuurZedelijkheid is niets anders (dus met name: niet meer!) dan gehoorzaamheid jegens zeden, van welke aard deze ook mogen zijn;  zeden echter zijn de traditionele wijze van handelen en waarderen. In zaken, waarin geen traditie de scepter zwaait, bestaat geen zedelijkheid; en hoe minder het leven door traditie bepaald wordt, des te kleiner wordt de kring der zedelijkheidIedereen wordt gevormd door zijn eeuw; slechts weinigen verheffen zich boven de zeden van hun tijdDe zeden zijn vaak onmenselijker dan de wettenWij leren eigenlijk slechts uit die boeken, welke wij niet kunnen beoordelen. Konden wij dat wel, dan moest de schrijver bij ons in de leer gaan