Sommigen zien de dingen zoals ze zijn en willen weten waarom ze zo zijn. Ik droom van dingen die er nooit zijn geweest en wil weten waarom niet


sommigen-zien-de-dingen-zoals-ze-zijn-willen-weten-waarom-ze-zo-zijn-ik-droom-van-dingen-die-er-nooit-zijn-geweest-wil-weten-waarom-niet
robert f. kennedysommigenziendedingenzoalszezijnwillenwetenwaaromzozijnikdroomvandieernooitgeweestwilnietsommigen zienzien dede dingendingen zoalszoals zeze zijnzijn enen willenwillen wetenweten waaromwaarom zeze zozo zijnik droomdroom vanvan dingendingen diedie erer nooitnooit zijnzijn geweestgeweest enen wilwil wetenweten waaromwaarom nietsommigen zien dezien de dingende dingen zoalsdingen zoals zezoals ze zijnze zijn enzijn en willenen willen wetenwillen weten waaromweten waarom zewaarom ze zoze zo zijnik droom vandroom van dingenvan dingen diedingen die erdie er nooiter nooit zijnnooit zijn geweestzijn geweest engeweest en wilen wil wetenwil weten waaromweten waarom nietsommigen zien de dingenzien de dingen zoalsde dingen zoals zedingen zoals ze zijnzoals ze zijn enze zijn en willenzijn en willen wetenen willen weten waaromwillen weten waarom zeweten waarom ze zowaarom ze zo zijnik droom van dingendroom van dingen dievan dingen die erdingen die er nooitdie er nooit zijner nooit zijn geweestnooit zijn geweest enzijn geweest en wilgeweest en wil wetenen wil weten waaromwil weten waarom nietsommigen zien de dingen zoalszien de dingen zoals zede dingen zoals ze zijndingen zoals ze zijn enzoals ze zijn en willenze zijn en willen wetenzijn en willen weten waaromen willen weten waarom zewillen weten waarom ze zoweten waarom ze zo zijnik droom van dingen diedroom van dingen die ervan dingen die er nooitdingen die er nooit zijndie er nooit zijn geweester nooit zijn geweest ennooit zijn geweest en wilzijn geweest en wil wetengeweest en wil weten waaromen wil weten waarom niet

Je ziet dingen en je zegt: 'Waarom?' Maar ik droom dingen die er nooit geweest zijn en ik zeg: 'Waarom niet?' -George Bernard Shaw
je-ziet-dingen-zegt-'waarom'-maar-ik-droom-dingen-die-er-nooit-geweest-zijn-ik-zeg-'waarom-niet'
De mens wil altijd dingen weten die hij niet behoeft te weten. Dit stamt uit zijn kindsheid; kinderen breken dingen om te weten wat er in zit -Inayat Khan
de-mens-wil-altijd-dingen-weten-die-hij-niet-behoeft-te-weten-dit-stamt-uit-zijn-kindsheid-kinderen-breken-dingen-om-te-weten-wat-er-in-zit
De dingen die de meeste mensen willen weten zijn gewoonlijk de dingen waarmee ze niets te maken hebben -George Bernard Shaw
de-dingen-die-de-meeste-mensen-willen-weten-zijn-gewoonlijk-de-dingen-waarmee-ze-niets-te-maken-hebben
Ik wil weten waarom het universum bestaat, waarom er iets is dat groter is dan niets -Steven Hawking
ik-wil-weten-waarom-het-universum-bestaat-waarom-er-iets-is-dat-groter-is-dan-niets
Slechts weinigen weten de dingen zo te zien als zij in werkelijkheid zijn. De een neemt slechts waar wat hij wil zien, de ander wat men hem laat zien -Gustave le Bon
slechts-weinigen-weten-de-dingen-zo-te-zien-als-zij-in-werkelijkheid-zijn-de-een-neemt-slechts-waar-wat-hij-wil-zien-de-ander-wat-men-hem-laat-zien