Soms verbeelden vrouwen zich verliefd te zijn op een man, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar een hekel hebben aan de vrouw van de man


soms-verbeelden-vrouwen-zich-verliefd-te-zijn-op-een-man-terwijl-ze-in-werkelijkheid-alleen-maar-een-hekel-hebben-aan-de-vrouw-van-de-man
sacha guitrysomsverbeeldenvrouwenzichverliefdtezijnopeenmanterwijlzeinwerkelijkheidalleenmaarhekelhebbenaandevrouwvanmansoms verbeeldenverbeelden vrouwenvrouwen zichzich verliefdverliefd tete zijnzijn opop eeneen manterwijl zeze inin werkelijkheidwerkelijkheid alleenalleen maarmaar eeneen hekelhekel hebbenhebben aanaan dede vrouwvrouw vanvan dede mansoms verbeelden vrouwenverbeelden vrouwen zichvrouwen zich verliefdzich verliefd teverliefd te zijnte zijn opzijn op eenop een manterwijl ze inze in werkelijkheidin werkelijkheid alleenwerkelijkheid alleen maaralleen maar eenmaar een hekeleen hekel hebbenhekel hebben aanhebben aan deaan de vrouwde vrouw vanvrouw van devan de mansoms verbeelden vrouwen zichverbeelden vrouwen zich verliefdvrouwen zich verliefd tezich verliefd te zijnverliefd te zijn opte zijn op eenzijn op een manterwijl ze in werkelijkheidze in werkelijkheid alleenin werkelijkheid alleen maarwerkelijkheid alleen maar eenalleen maar een hekelmaar een hekel hebbeneen hekel hebben aanhekel hebben aan dehebben aan de vrouwaan de vrouw vande vrouw van devrouw van de mansoms verbeelden vrouwen zich verliefdverbeelden vrouwen zich verliefd tevrouwen zich verliefd te zijnzich verliefd te zijn opverliefd te zijn op eente zijn op een manterwijl ze in werkelijkheid alleenze in werkelijkheid alleen maarin werkelijkheid alleen maar eenwerkelijkheid alleen maar een hekelalleen maar een hekel hebbenmaar een hekel hebben aaneen hekel hebben aan dehekel hebben aan de vrouwhebben aan de vrouw vanaan de vrouw van dede vrouw van de man

Een vrouw verlaat haar man gewoonlijk voor een andere man, terwijl een man zijn vrouw verlaat omwille van haarEen man van de wereld kan dol verliefd, maar niet dom verliefd zijnIn de liefde voelt de man zich als de boog, terwijl hij alleen maar een pijl isAls kleine critici wat toevallige fouten van een groot man ontdekt hebben verbeelden ze zich, dat ze hem tot luln niveau neerhalenWanneer een vrouw niet onmiddellijk raadt dat een man verliefd op haar is, komt dat doordat zij verliefd is op een anderWaarom besteedt een vrouw tien jaar aan het veranderen van de gewoonten van haar man, en beklaagt ze zich dan dat hij niet meer dezelfde man is die zij indertijd trouwde