Spreken dat niet eindigt in een of andere soort van handeling blijft beter geheel achterwege


spreken-dat-niet-eindigt-in-een-of-andere-soort-van-handeling-blijft-beter-geheel-achterwege
thomas carlylesprekendatnieteindigtineenofanderesoortvanhandelingblijftbetergeheelachterwegespreken datdat nietniet eindigteindigt inin eenandere soortsoort vanvan handelinghandeling blijftblijft beterbeter geheelgeheel achterwegespreken dat nietdat niet eindigtniet eindigt ineindigt in eeneen of andereandere soort vansoort van handelingvan handeling blijfthandeling blijft beterblijft beter geheelbeter geheel achterwegespreken dat niet eindigtdat niet eindigt inniet eindigt in eenin een of andereeen of andere soortandere soort van handelingsoort van handeling blijftvan handeling blijft beterhandeling blijft beter geheelblijft beter geheel achterwegespreken dat niet eindigt indat niet eindigt in eeneindigt in een of anderein een of andere soorteen of andere soort vanandere soort van handeling blijftsoort van handeling blijft betervan handeling blijft beter geheelhandeling blijft beter geheel achterwege

Hoeveel goeds en groots blijft er niet achterwege uit angst voor de verantwoordelijkheid -Salomon Baer-Oberdorf
hoeveel-goeds-groots-blijft-er-niet-achterwege-uit-angst-voor-de-verantwoordelijkheid
Iedereen kan muziek van een zekere soort schrijven. Maar het beroeren van het publieke hart is een geheel andere zaak -John Philip Sousa
iedereen-kan-muziek-van-een-zekere-soort-schrijven-maar-het-beroeren-van-het-publieke-hart-is-een-geheel-andere-zaak
Hij moet het goede niet achterwege laten wanneer dat mogelijk is, maar van de andere kant moet hij in staat zijn over te stappen op het kwade wanneer de noodzaak hem daartoe dwingt -Machiavelli
hij-moet-het-goede-niet-achterwege-laten-wanneer-dat-mogelijk-is-maar-van-de-andere-kant-moet-hij-in-staat-zijn-over-te-stappen-op-het-kwade-wanneer
In het geheel niet van zichzelf spreken is een voorname vorm van huichelarij -Friedrich Nietzsche
in-het-geheel-niet-van-zichzelf-spreken-is-een-voorname-vorm-van-huichelarij
Zoudt gij menen, dat politiek beheerst wordt door een wet van andere soort, dan die de plooien van uw kleed regeert? -Multatuli
zoudt-gij-menen-dat-politiek-beheerst-wordt-door-een-wet-van-andere-soort-dan-die-de-plooien-van-uw-kleed-regeert